Březen 2014

Pokyny - manuál člena Perliček

31. března 2014 v 22:13 | mk |  Notýsek, pokyny
Základní manuál
člena kroužku (souboru) a jeho zákonného zástupce
v rámci činnosti kroužku (souboru) Perliček při HAPPY DANCE o.s.
(pokyny):

1/ Kroužek Perličky provozuje činnost na základě Stanov HAPPY DANCE o.s., dle § 1, odst. 3, písm. ad 1/: Činnost v mažoretkovém sportu spočívá v náborech, školeních, trénincích, soustředěních, ve veřejných i neveřejných soutěžních i nesoutěžních vystoupeních v rámci České republiky a EU na základě vlastních aktivit nebo nabídek či objednávek jak od fyzických, tak i právnických osob.
2/ Člen kroužku Perličky nesmí současně, bez schválení ze strany vedoucí kroužku Perličky a následným jejím písemným potvrzením, navštěvovat jinou organizaci nebo být jejím členem, jejíž činnost je zcela nebo částečně totožná s náplní v činnosti HAPPY DANCE o.s. dle § 1, odst. 3, písm. ad/1 Stanov (tohoto kroužku). Důvodem je maximální reprezentace HAPPY DANCE o.s. a nikoliv tyto aktivity vytvářet i v zájmu konkurence a tím poškozovat HAPPY DANCE o.s.
3/ Člen kroužku Perličky nesmí současně, bez schválení ze strany vedoucí kroužku Perličky a následným jejím písemným potvrzením, vytvářet jakoukoliv aktivitu mimo HAPPY DANCE o.s. (tohoto kroužku), pokud tato aktivita je zcela nebo částečně totožná s náplní v činnosti HAPPY DANCE o.s. dle § 1, odst. 3, písm. ad/1 Stanov (tohoto kroužku). Důvodem je maximální reprezentace HAPPY DANCE o.s. a nikoliv tyto aktivity vytvářet navenek HAPPY DANCE o.s. a tím poškozovat HAPPY DANCE o.s.
4/ Člen kroužku Perličky je povinen dodržovat všechny pokyny uvedené na www.mazoretky-perlicky.blog.cz, pravidelně se účastnit tréninků a dalších všech akcí v rámci činnosti kroužku Perličky, s kterými je písemně seznámen na www.mazoretky-perlicky.blog.cz, a to s maximálním přístupem a výkonem. Člen kroužku Perličky nesmí mít docházku nepravidelnou či neomluvenou. Jakákoliv absence musí být členem kroužku Perličky omluvena včas s předstihem (před tréninkem min. 1 hodinu, ostatními akcemi min. 24 hodin) osobně nebo telefonicky vedoucí kroužku mažoretek Perliček při HAPPY DANCE o.s. - je to ochrana, aby se nic členovi Perliček nestalo např. při chůzi na trénink Perliček apod.
5/ Podpisem Přihlášky (Smlouvy) člen kroužku Perliček stvrzuje převzetí materiálu HAPPY DANCE o.s. (kostýmy, jejich doplňky, rekvizity) do užívání. Člen kroužku Perličky je povinen se o tento materiál pečlivě starat a platit poplatky za jeho užívání. V případě poškození či ztráty tohoto materiálu je člen kroužku Perličky povinen toto v plné míře finančně nahradit.
6/ Člen kroužku Perličky je povinen platit jednak příspěvky na činnost kroužku Perličky (je to zároveň základní projev příslušnosti k tomuto kroužku) a také poplatky za užívání majetku HAPPY DANCE o.s. (zřizovatele kroužku Perličky), a to oboje v době splatnosti. Základní příspěvek na činnost činí 350,- Kč měsíčně (mimo července a srpna), je splatný do 20. dne v měsíci za tento daný měsíc a platí se vždy bezhotovostně dle pokynů na www.mazoretky-perlicky.blog.cz. Poplatek je stanoven na částku 500,- Kč za kalendářní rok a platí se vždy bezhotovostně dle pokynů na www.mazoretky-perlicky.blog.cz. Termín poplatku není pevně tímto stanoven, je vždy písemně oznámen na www.mazoretky-perlicky.blog.cz alespoň 30 dní před jeho splatností a může být vybrán v případě dlouhodobější investice kroužku na dva roky dopředu. Příspěvky a poplatky je člen kroužku Perličky povinen platit ihned po zkušební době (tzn. po 30 dnech od zahájení činnosti, resp. po podpisu Přihlášky).
7/ Prostředky v rámci činnosti v kroužku Perličky, které si člen tohoto kroužku zaplatí sám mimo příspěvků a poplatků, jsou v jeho vlastnictví (mažoretkové hůlky a boty, trička, bundy apod.).
8/ O částečném či úplném osvobození od placení příspěvků člena kroužku Perličky může v odůvodněných případech (dlouhodobější nemoc či úraz apod.), za podmínky písemného doložení lékaře apod., rozhodnout vedoucí kroužku mažoretek Perliček či její zástupce.
9/ V případě družstev dětí a mládeže - sourozenců a jinak rodinně spřízněných - začleněných v kroužku Perličky je příspěvek za každého z nich vždy snížen oproti základní částce příspěvku. Totéž platí i u družstva Matador. Více na www.mazoretky-perlicky.blog.cz.
10/ Člen kroužku Perličky nemusí platit příspěvky za podmínky, že zajistí sponzora, dárce nebo jiný zdroj příjmu finančních prostředků pro HAPPY DANCE o.s. (kroužek Perličky), a tato částka od sponzora (nebo jiného poskytovatele finančních prostředků) přesáhne minimálně o 50% celkovou výši jeho vlastních příspěvků za dobu platnosti písemně stvrzené smlouvy mezi sponzorem (nebo jiným poskytovatelem finančních prostředků) a HAPPY DANCE o.s. (zřizovatelem tohoto kroužku). Členovi kroužku Perličky je placení jeho příspěvku v tomto případě odpuštěno počínaje dnem, kdy celá smluvní částka od sponzora (nebo jiného poskytovatele finančních prostředků) je připsána na účet HAPPY DANCE o.s. (zřizovatele kroužku Perličky). Vše je ale ohraničeno dobou platnosti smlouvy mezi sponzorem a HAPPY DANCE o.s.
11/ Soustředění, účast na MČR a účast případně na dalších akcích původně nezařazených v rozpočtu na daný školní rok nejsou hrazeny z příspěvků a v případě jejich konání je účast povinná pro všechny členy kroužku Perličky. Písemné pokyny poskytne vedoucí kroužku Perličky na www.mazoretky-perlicky.blog.cz nejpozději 2 měsíce před začátkem soustředění či účasti na MČR a 5 dní před případnými ostatními akcemi a úhrada ze strany člena kroužku Perličky bude provedena nejpozději 30 dní před začátkem soustředění či MČR a 2 dny před případnými ostatními akcemi. Úhrady u soustředění, MČR a případných ostatních akcích budou provedeny bezhotovostně dle pokynů na www.mazoretky-perlicky.blog.cz. V případě neprovedené úhrady v termínu se člen kroužku Perličky soustředění, MČR a případných dalších akcí nebude moci zúčastnit a může být vyloučen z kroužku. V případě, že soustředění, MČR a případné další akce bude člen kroužku mít zaplaceno a nezúčastní se jej (a nepředloží velmi závažné důvody vedené k neúčasti na soustředění), bude mu vystaven stornopoplatek ve výši 50% z jeho již zaplacené částky a může být vyloučen z kroužku. V případě doložení velmi závažné překážky (úraz apod.) bude stornopoplatek činit 20% z jeho již zaplacené částky, popřípadě mu může být vedoucí kroužku Perličky odpuštěn v tomto případě zcela a nebude mu hrozit žádný jiný postih.
12/ Rodičovská schůzka se koná vždy po oznámení na www.mazoretky-perlicky.blog.cz a je pro člena a v případě jeho nezletilosti zákonného zástupce člena kroužku Perličky povinná. Člen a v případě jeho nezletilosti jeho zákonný zástupce, který se jej nezúčastní, se podřizuje všem schváleným závěrům zúčastněnými na této schůzce.
13/ Člen kroužku Perličky je povinný dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno HAPPY DANCE o.s. (zřizovatele tohoto kroužku). Povinností člena kroužku Perličky je dodržovat právní předpisy, slušné chování, mlčenlivost navenek atd. i po ukončení členství v kroužku Perličky.
14/ Účast člena kroužku Perličky na všech akcích kroužku Perličky (trénink, vystupování atd.) je nepřípustná pod vlivem alkoholu, drog apod. Člen kroužku Perličky nesmí nikoho jakkoliv obtěžovat apod.
15/ Při cestě člena do kroužku Perličky a zpět (místem tréninků je tělocvična Dívčí školy v Turnově, místem při zájezdu apod. je dopravní prostředek na místě společného odjezdu na akci), v případě neplnoletosti člena kroužku Perličky, za něho nese plnou zodpovědnost jeho zákonný zástupce uvedený v Přihlášce.
16/ V případě neplnoletosti člena kroužku Perličky za něho v rámci plnění tohoto smluvního ujednání zodpovídá, jedná a vše podepisuje jeho zákonný zástupce uvedený v Přihlášce.
17/ Kontakt ze strany zák. zástupce člena kroužku Perličky vůči HAPPY DANCE o.s. je pomocí SMS zprávy, volání z jiného čísla (oproti udanému v Přihlášce) či ze skrytého čísla nepřípustný a nebude tak na něho ze strany HAPPY DANCE o.s. vůbec reagováno.
18/ Členství v kroužku Perličky se uzavírá na dobu neurčitou.
19/ Přihláška do kroužku Perličky musí být oboustranně stvrzena na začátku činnosti (člen je pojištěn na odpovědnost). Zkušební doba je 30 dní, ve které člen kroužku Perličky neplatí příspěvky a poplatky.
20/ Odhlášení člena z kroužku Perličky probíhá vždy v písemné formě s originál podpisem, a to poštou na dodací adresu HAPPY DANCE o.s. (zřizovatele tohoto kroužku Perličky). Pokud tak nebude učiněno, je do té doby člen kroužku Perličky povinen platit příspěvky atd. a dodržovat další jeho povinnosti výše uvedené. Případné ukončení činnosti člena v kroužku Perličky nemá vliv na doplacení jeho případného dluhu na příspěvcích atd. Ke dni ukončení smluvního vztahu je člen kroužku Perličky povinen vedoucí kroužku osobně (ne poštou apod.!) vrátit majetek HAPPY DANCE o.s. - bude zkontrolován.
21/ Člen kroužku Perličky a v případě jeho neplnoletosti jeho zákonný zástupce dává svým podpisem na Přihlášce do kroužku Perličky souhlas se zveřejněním uvedených osobních dat člena kroužku Perličky pro účely HAPPY DANCE o.s.
22/ Člen kroužku Perličky a v případě jeho neplnoletosti jeho zákonný zástupce nahlásí jakoukoliv změnu ohledně údajů v Přihlášce do kroužku Perličky okamžitě bez prodlení písemně stvrzenou svým podpisem vedoucí kroužku osobně nebo poštou na dodací adresu HAPPY DANCE o.s. Změna údajů bude přiložena k Přihlášce.
23/ Jakékoliv porušení povinností člena kroužku Perličky může vedoucí kroužku Perličky řešit jeho okamžitým vyloučením z kroužku Perličky, právní cestou apod. Případné vyloučení nemá vliv na povinnost k doplacení např. dluhu na příspěvcích, vrácení majetku HAPPY DANCE o.s. atd.
24/ Předseda HAPPY DANCE o.s. je nadřízený vedoucí kroužku a má mandát za ní jednat.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V Lomnici nad Popelkou, dne 30.3.2014.
Rada HAPPY DANCE o.s., Lomnice nad Popelkou.

Údržba nových mažoretkových bund

30. března 2014 v 21:36 | mk |  Notýsek, pokyny

POZOR !!!
Nové mažoretkové vycházkové bundy musíte prát zásadně:
a) na rub a v automatické pračce - v ruce se tolik nevyperou (spíše se v ruce zaperou),
b) vždy na 30 stupňů,
c) BEZ AVIVÁŽE,
d) NEŽEHLIT,
e) nenechávat je zbytečně dlouho špinavé.
Pokud budete prát nové mažoretkové vycházkové bundy jiným způsobem, znehodnotíte je a budete si muset objednat nové!
Mirka.


Soutěž Praha - foto

30. března 2014 v 16:37 | mk |  Fotky z akcí
Další foto pod perexem.
Děkuji holkám za krásné výkony a rodičům za podporu :D.

photo DSCN5642_zpsd4715aed.jpg

Soustředění 2014 - Juniorky a Seniorky - foto

2. března 2014 v 21:04 | mk |  Fotky z akcí
Další foto pod perexem.

photo DSCN5363_zps6eb2d1dc.jpg