Říjen 2013

Slavnostní otevření ulice 28.října v Turnově - fotky

28. října 2013 v 19:33 | mk |  Fotky z akcí
Další fotky pod perexem.

photo DSCN0851_zps0c48be26.jpg


Zápis - usnesení z rodičovské schůzky 2013

16. října 2013 v 21:04 | fk |  Rodičovské schůzky

Zápis z rodičovské schůzky konané dne 4. října 2013:
1/ Dne 4.10.2013 se konala řádně nahlášená, mj. i prostřednictvím internetu, pravidelná rodičovská schůzka za účasti jak vedení HAPPY DANCE o.s., tak vedení a členů (zák. zástupců) souboru mažoretek Perličky.
2/ Účast z řad vedení HAPPY DANCE o.s. i vedení mažoretek Perliček byla 66% (ze 3 členů 1 omluven). Členů (zák. zástupců) souboru byla pod 75%, a to i přes písemné upozornění, mj. veřejným sdělením na internetu, že zde budou odsouhlaseny závažná rozhodnutí z důvodu změn uzavřených smluvních ujednání. Většina nezúčastněných nebyla ani omluvena (78%) a nyní se musí všemu, co přítomní na této schůzce odhlasovali, podřídit - byli na to veřejně písemně upozorněni. Bylo ujednáno s neomezenou platností, že ti, kteří se nezúčastnili, nebudou moci komunikovat v rámci tréninkových hodin ani jiných aktivit souboru s jeho vedením ohledně rodičovské schůzky, nebude se brát na jejich připomínky k bodům z ní jakýkoliv zřetel.
3/ Šlo o rodičovskou schůzku, z níž je proveden Zápis na internetu. Ale uvažovalo se již poněkolikáté, že se dělat již nebude, protože mnozí se jí nezúčastnili z pohodlnosti, poněvadž si byli jisti, že Zápis si přečtou doma na internetu, resp. že účastí se nebudou zdržovat, a teprve pak se začnou prát o svoje názory na věci atd.
4/ Rodiče byli upozorněni na skutečnost, že členové souboru by mohli mít větší zájem o kategorie sólo, duo a pom pom. Na soutěžích atd. by tak měli daleko větší prostor se ukázat veřejnosti.
Na rodičovském sdružení bylo dále spolu s výše uvedeným všem členům (zák. zástupcům) dáno na vědomí a zúčastněnými členy (zák. zástupci) odsouhlaseno (opětovně či nově) a tím se stalo pro všechny i nezúčastněné členy (zák. zástupce) souboru závazné:
5/ Byl zhodnocen všeobecný vztah Města Turnova vůči souboru Perličky Turnov. Jsme optimisté a pevně věříme, jako jeden z mála souborů dělajících svému městu Turnovu nemalou reklamu nejen ziskem medailí ze soutěží po celé ČR (soubor má sídlo v Turnově a na všech nejen propagačních materiálech toto své město propaguje), že si k sobě obě strany cesty našly. Plní se dohoda, že příspěvky ze strany Města budou poukázány formou úhrad za vystoupení, na něž budou Perličky zvány.
6/ Proběhlo seznámení rodičů s jednáními s potencionálními sponzory. Všichni zamítli. Granty nám byly z Min. školství upřeny také. Rodiče nereagují na skutečnost, že za sehnání sponzora mají možnost značných finančních úlev.
7/ Každý člen (zák. zástupce) souboru bere na vědomí, že oznámení (všechny články) na internetových stránkách souboru je veřejné a tím plně nahrazuje sdělení v Notýsku. Od školního roku 2010/2011 je oznámení v Notýsku (papírovém sešitku) z důvodu úspor zrušeno. Vše již nyní probíhá, a dále pouze bude, veřejným sdělením na internetových stránkách souboru (www.mazoretky-perlicky.blog.cz).
8/ Účast člena (zák. zástupce) souboru je na rodičovské schůzce povinná. Kdo jí účasten není, podřizuje se všem schváleným a odsouhlaseným závěrům zúčastněnými rodičovského sdružení. Neúčast člena (zák. zástupce) na rodičovském sdružení je součástí hodnocení člena souboru.
9/ Kontakt ze strany člena kroužku (zák. zástupce) je vůči vedoucí kroužku pomocí SMS zpráv, volání z jiného čísla, než které je uvedeno v Přihlášce - smlouvě či dokonce ze skrytého čísla nepřípustný. Na tyto typy kontaktu nebude ze strany vedoucí kroužku reagováno!
10/ Každou změnu ve svých údajích musí člen i zák. zástupce okamžitě písemně nahlásit vedení souboru Perličky. Zabrání se tak nahlášení špatné zdravotní pojišťovny, nemožnosti kontaktu atd.
11/ Na základě finančního rozboru bylo rozhodnuto, že v případě prodlení s jakoukoliv platbou u člena (příspěvky, poplatky, soustředění, letní tábor atd.) i nečlena (letní tábor atd.) vůči HAPPY DANCE o.s. více jak 10 dní po splatnosti bude tato pohledávka HAPPY DANCE o.s. okamžitě, bez jakéhokoliv upozornění, předána za účelem vymožení právníkovi či agentuře s licencí k tomu určené. Tímto krokem se HAPPY DANCE o.s. vymáháním nebude již zabývat (zbytečně se nebude věcí zdržovat, platit právní podklady, poštovné, soud - i k němu již došlo) a nebude moci do věci již nijak zasahovat. S okamžitou platností tím nebudou na internetových stránkách Perliček vedeni dlužníci. Kdo nepošle včas odhlášku, je také povinen platit. Případ Bartůňková řešen již soudně. Případ Adamíčková (nepřebírá ani poštu s modrým pruhem) předán právníkovi.
12/ Omluvení z absence na tréninku musí být zák. zástupcem (uvedeným ve Smlouvě) min. 1 hodinu před tréninkem telefonicky nebo osobně vedoucí souboru. Pokud se mažoretka včas dle regulí na trénink nedostaví a nebude omluvena, budeme muset z důvodu bezpečnosti a naší odpovědnosti ihned kontaktovat Policii ČR ( např. zmizení dětí - trestná činnost). Bez omluvy v termínu bude účast vedena v dokumentech jako neomluvená. Omluvenka není možná jiným způsobem.
13/ Omluvení z absence na ostatních všech akcích souboru musí být zák. zástupcem (uvedeným ve Smlouvě) min. 24 hodin před akcí telefonicky nebo osobně vedoucí souboru. Pokud se mažoretka včas dle regulí na akci souboru nedostaví a nebude omluvena, budeme muset z důvodu bezpečnosti a naší odpovědnosti ihned kontaktovat Policii ČR (např. zmizení dětí - trestná činnost). Bez omluvy v termínu bude účast vedena v dokumentech jako neomluvená. Omluvenka není možná jiným způsobem.
14/ Jakákoliv omluvenka musí navíc být předána členem souboru (zák. zástupcem) do 7 kalendářních dnů nebo na další akci (tréninky, vystoupení atd.) osobně písemně s uvedením důvodu k rukám vedoucí souboru. Tato písemná omluvenka se zakládá k Přihlášce - smlouvě.
15/ Jakákoliv neomluvená absence a další prohřešky mažoretky můžou vést k jejímu dočasnému či trvalému přeřazení do náhradnic (nebude z důvodu nespolehlivosti na veřejnosti vystupovat), případně dle klauzule v Přihlášce do kroužku k vyloučení z kroužku mažoretek. S okamžitou platností z důvodu jednání rodičů "nám se nic nestane" budou sankce uplatňovány, protože si soubor nemůže dovolit ztrácet svůj kredit např. neuskutečněným vystoupením a trenérka se nebude strachovat tím, kdo jí přijde na vystoupení atd.
16/ Pokud by mělo dojít k vyloučení mažoretky, stane se tak vždy, i kdyby měla z družstva zůstat snížením počtu jeho členů miniformace (či z miniformace pouze sóloformace) či družstvo zaniknout.
17/ Nikdy není vyloučena výměna i několikaleté kapitánky z důvodu výkonnosti, přístupu atd. (viz družstvo "Kadet").
18/ Účast na předání Vysvědčení je povinná, jedná se o řádnou docházkovou hodinu.
19/ Veškeré svozy na jakoukoliv organizovanou akci souboru i z ní jsou hromadné, tzn. zajištěné o.s. Sólo přeprava je z provozních důvodů přípustná po vzájemné dohodě (pojištění atd.). Může nastat i situace, kdy budou rodiče povinni své děti na akci souboru přivézt osobně (ze strany souboru nebude přeprava zajištěna). Vedení souboru může vždy rozhodnout volbu přepravy dle svého vědomí a svědomí a rodiče jsou povinni toto rozhodnutí plnit, resp. dodržet.
20/ Zdržování rodičů v šatnách dětí, autobusech, poblíž dětí při vystoupení (rodiče budou v místech určených pro diváky) atd. v rámci organizovaných akcí souboru je nepřípustné.
21/ Rodiče budou vyzvedávat děti z tréninků a všech ostatních organizovaných akcí včas - vedoucí mažoretek (ani jiní pracovníci o.s.) nebude již s dětmi na rodiče čekat (má jiné své povinnosti) a tudíž již za ně nebude zodpovědná! Po ukončení tréninku se ihned opouští prostor školy = vedení souboru venku a po tréninku již nenese žádnou zodpovědnost za děti.
22/ Vedoucí mažoretek (ani jiní pracovníci o.s.) nebude rodičům podávat informace o dětech v rámci tréninků, ale jindy, a to na základě telefonické dohody.
23/ Každý člen (zák. zástupce) si bude povinně hlídat, aby měl své věci v pořádku, kompletní. Upozorňuji na povinnou údržbu kostýmu atd. V případě jakéhokoliv nedostatku nebude člen připuštěn na organizovanou akci souboru a tím ohrozí jeho účast (činnost), z čehož budou vyvozeny důsledky.
24/ U sourozenců bude mít, v rámci všech organizovaných akcí souboru, každý svůj batůžek atd. Nebude jeden za druhého vše tahat apod.
25/ Člen souboru nebude, v rámci organizovaných akcí souboru, veškeré své věci přesunovat v jednom velkém a těžkém kufru, ale např. ve dvou či více menších a také nebude své věci stěhovat v igelitových taškách! Každý člen souboru si své věci přesunuje sám - vedení souboru (dozor) má na starosti jiné záležitosti.
26/ Za věci členů souboru o.s. ani pouze vedení souboru neručí!
27/ Celkově lze hodnotit školní rok 2012/2013 globálně za celý soubor jako úspěšný. Daří se celkem dobře tvorba zcela nově vytvořených družstev. Nelze takto již hodnotit jednotlivá družstva, mezi kterými byly rozdíly vzniklé především nedostatečnou výkonností způsobenou hlavně absencemi na trénincích, lajdáctvím atd. Tento ročník byl, oproti předchozím, podstatně lepší v oblasti přístupu zák. zástupců (rodičů) dětí.
28/ Všem zúčastněným rodičům byl předložen detailní rozpočet pro školní rok 2013/2014 a rozpis podmínek (vč. finančních) k účasti na soutěžích atd. Byl představen základní program na celý školní rok 2013/2014.
29/ Měsíční příspěvek se nezvyšuje a zůstává tak na 350,- Kč za člena. Přesto byly rodiče upozorněni na neustálé se zvyšování nákladů, především z důvodů např. inflačního zvýšení cen, změn DPH (zvýšení sazeb, přesun položek z nižší sazby do vyšší), zvýšení km, zvýšení startovného a všech druhů účastnických poplatků, nezahrnutí obědů a ostatní stravy ve startovném apod. U sourozenců je měsíční příspěvek nadále 250,- Kč za člena souboru při dvou a více členech - sourozenců. Výjezdy (soutěže apod.) jsou tímto možné uskutečnit i nad rámec rozpočtu za úhradu navíc (kromě příspěvků) ze strany rodičů, aby se nemusela zvyšovat částka měsíčního příspěvku.
30/ Poplatek za užívání majetku HAPPY DANCE o.s. zůstává ve výši 500,- Kč za rok. V této sezoně se nebude poplatek vybírat, vybíral se na dvě sezony dopředu, tzn. na 2012/2013 a 2013/2014, vloni. Poplatek je vždy nevratný, a to i v případě ukončení členství (jde o investici do majetku, inspiraci do další činnosti mažoretky). Jde o poplatek globální, z důvodu přesunu mažoretek mezi družstvy nejde rozlišovat částku (děti laciný a jednoduchý kostým oproti např. juniorkám či seniorkám - kostým cca 4 tis. Kč).
31/ Nový člen musí mít poplatek za užívání majetku HAPPY DANCE o.s. zaplacen do 30 dnů od podpisu Přihlášky do kroužku a stávající člen do 30 dnů po skončení období, za nějž měl tento poplatek předtím zaplacen. Pokud není na webu Perliček uvedeno jinak. Poplatek za užívání majetku HAPPY DANCE o.s. může být vybrán i na delší období než 12 měsíců.
32/ V této sezoně 2013/2014 se tak budou nové kostýmy pořizovat pouze nově nastoupivším, a to po vybrání poplatku tak, aby vždy celé družstvo mělo jednotný nový soutěžní kostým. Některé kostýmy budou poté v průběhu činnosti došívány či přešívány dle potřeb (růst apod.). Bodový nárůst za nové kostýmy se projevil okamžitě na první soutěži.
33/ Poplatky za užívání majetku jsou výhradně použity na pořízení, úpravu apod. majetku souboru.
34/ Podpisem Přihlášky - smlouvy do kroužku člen kroužku potvrzuje převzetí majetku HAPPY DANCE o.s. do užívání. Závazné (platné) také pro již uzavřené smlouvy. Při ukončení členství v kroužku bude majetek HAPPY DANCE o.s. vrácen k rukám vedoucí souboru pouze osobně, nikoliv poštou či po známém atd. Důvodem je časté vracení majetku ve špatném stavu (špinavý, chybějící součásti kostýmu atd.). Majetek bude vrácen zák. zástupcem (uvedeným ve Smlouvě) nejpozději v den ukončení platnosti smlouvy o členství v kroužku mažoretek.
35/ Byla po více letech ukončena spolupráce s naším dopravcem G. Millerem, a to z důvodu špatného stavu jeho dopravních prostředků a tím jeho nespolehlivosti (buď jsme zůstali někde na silnici a nebo jsme nevyjeli vůbec). Na základě dohody se naším hlavním přepravcem od jara 2013 stala firma Busline, a.s. Semily.
36/ Stávající trend akcí souboru bude, za podmínek finančního pokrytí, pokračovat. Perličky se zúčastní MČR 2014. Dále opět družstva pojedou na Bambiriádu do Liberce. Perličky budou reprezentovat ČR v roce 2013 na "Přehlídce Trojzemí" v Hrádku nad Nisou za účasti mažoretek z Polska, Německa a ČR. Po velkém úspěchu na soutěži na Slovensku se uvažuje opět o naši účasti v ročníku příštím. Děvčata dále pojedou na soutěž do Prahy atd. Účast na všech akcích záleží na přístupu mažoretek a jejich rodičů, což není mnohdy v pořádku, a také na plnění finančního rozpočtu souboru.
37/ Finální celotýdenní soustředění před soutěžemi (především MČR a CZ soutěže) se zkraje roku 2014 nebude konat. Soustředění zkraje roku 2014 proběhne systémem jako v roce 2012, kdy jednotlivá družstva budou mít soustředění po celý víkend od pátku do neděle v zařízení, které nám poskytne ubytování, stravu i tělocvičnu. Veškeré informace (pokyny) ohledně soustředění budou zveřejněny na webu Perliček minimálně 3 měsíce před jeho uskutečněním (může posloužit i tento veřejný Zápis z rodičovské schůzky). Jinak obecně samozřejmě platí, že soustředění je povinné. Platí obecně také, že se v případě celotýdenního soustředění platba provádí dle pokynů zveřejněných minimálně 3 měsíce před začátkem soustředění na webových stránkách Perliček (může posloužit i tento veřejný Zápis z rodičovské schůzky). V případě neúčasti na soustředění může být mažoretka vyloučena z kroužku (nebude připravena k vystupování). Pro družstvo nejmenších dětí je soustředění povinné vždy, když vedení souboru tak určí, protože i ono se mnohdy účastní MČR ve své kategorii i CZ soutěží, festivalů atd.
38/ Soustředění a účast na MČR se neplatí z příspěvků, ale je placeno zvlášť.
39/ Soustředění 2014 s následující úhradou:
V termínu do 31. ledna 2014 člen souboru (základní seznam zveřejněn na rodičovské schůzce a kompletní bude včas zveřejněn v Notýsku na webu) uhradí zálohu ve výši 1000,- Kč. Po celkovém vyúčtování soustředění (doprava, strava, ubytování, tělocvična atd.) proběhne, v určitém termínu zveřejněném včas v Notýsku na webu Perliček, buď doplatek ze strany členů souboru a nebo vrácení přeplatku ze strany o.s.
40/ MČR 2014 s následující úhradou:
V termínu do 28. února 2014 člen souboru, který se zúčastní MČR (seznam bude včas zveřejněn v Notýsku na webu), uhradí zálohu ve výši 1500,- Kč. Po celkovém vyúčtování MČR 2014 (doprava, startovné, registrace atd.) proběhne, v určitém termínu zveřejněném včas v Notýsku na webu Perliček, buď doplatek ze strany členů souboru a nebo vrácení přeplatku ze strany o.s. Jinak obecně platí, že vždy, pokud bude účast našeho souboru na MČR schválena a potvrzena, je pro každého jednotlivce u družstev Děti, Kadet, Junior, Senior a případně Matador vždy stanovena povinná záloha na účast v určité částce v Kč (startovné, autobus, registrace atd.). Je však tímto ujednáno, že každý účastník MČR bude počítat s možností doplatku, a to nejen z důvodu veřejně plánovaných ekonomických změn státu. Jestliže k navýšení částky oproti záloze nakonec dojde, bude záloha v určité částce v Kč považována jako zálohová platba a nedoplatek nad tuto částku bude splatný do určené doby na základě sdělení konečné částky, resp. vyúčtování, na webových stránkách Perliček. Přeplatek bude každému vrácen.
41/ Zůstává pouze pojistka zodpovědnosti, pojistku na úraz si každý zajistí v případě jeho zájmu sám.
42/ Pokud nastane situace, kdy vzhledem k neúčasti na soustředění bude mažoretka vyloučena z kroužku a sestava družstva tím nebude schopna vystupovat, na MČR toto družstvo nepojede a tím se ostatním členům souboru zvýší výše uvedené spočítané platby k úhradě (autobus atd. je rozpočítán na počet osob atd.). Je velmi třeba, aby si každý tuto zodpovědnost vůči druhým řádně uvědomil.
43/ Pokud jakákoliv neúčast mažoretek (jedné z nich) vznikne před odjezdem na MČR, odjezd družstva, jehož je mažoretka členkou, se na MČR okamžitě zruší. Družstvo nesmí mít "hluché místo" v sestavě a tím nemůže dle regulí mezinárodní mažoretkové asociace na start! Tím se ostatním členům souboru zvýší výše uvedené spočítané platby k úhradě (autobus atd. je rozpočítán na počet osob atd.). Je velmi třeba, aby si každý tuto zodpovědnost vůči druhým řádně uvědomil.
44/ Poplatky nejen ohledně MČR, ale i ostatních soutěží apod. se dle regulí soutěžních řádů nevrací a tím se nebudou moci vrátit ani rodičům!
45/ Člen souboru (zák. zástupce) si povinně okamžitě pořídí vlastní střípky ve spreji, cena cca 100,- Kč. Po jejich vypotřebení si pořídí opět nové, bez nich se jakékoliv akce souboru nezúčastní. Totéž platí i o ostatním spotřebním materiálu mažoretky. Z finančních prostředků souboru se kupovat nebudou (mažoretky si je nehlídají, ztrácejí je, zbytečně nimi plýtvají - takto budou střípky jejich a tím si vše budou hlídat).
46/ Mažoretka, která bude vystupovat v sólu, duu apod., si může na vlastní náklady pořídit kostým na její skladbu, což zvyšuje bodové ohodnocení. Vedoucí mažoretek poradí, bez jejího konečného souhlasu není možno v kostýmu vystupovat (musí ho schválit vzhledem k soutěžním regulím).
47/ Letní tábor 2014 zůstává do konce března 2014 "otevřen". Vše bude záležet na počtu zájemců a skutečnosti, zda-li by se také našla asistentka, která bude vedoucí tábora pomáhat - asistentka zaplatí pouze stravu (doma se musí taky stravovat…).
48/ S Kooperativou, a.s. smlouva o partnerství již od listopadu loňského roku není. Pojišťovna již nemá zájem spolupracovat s malými a pro ně "nezajímavými" partnery.
49/ Vánoční vystoupení 2013 pro veřejnost se bude konat opět v tělocvičně v první polovině prosince. Sraz bude již dopoledne, vlastní vystoupení pro veřejnost bude odpoledne. Vše bude včas zveřejněno v Notýsku na webu. Uskutečnění Vánočního vystoupení je však podmíněno zvládnutím veškeré přípravy, která byla velmi zpomalena špatným přístupem členů.
50/ Vycházkové bundy budou letos nové. Podmínky:
Do 31. ledna 2014 uhradí všichni členové souboru zálohovou částku 1000,- Kč. Všichni budou změřeni a bunda bude poté ihned vyrobena přesně dle potřebné velikosti. Po vyúčtování bude případný přeplatek vrácen a případný nedoplatek každému vyměřen. Vše bude s pokyny a informacemi zveřejněno včas v Notýsku na webu.
51/ Rodiče byli upozorněni na dohled nad dětmi ohledně užívání drog apod. Budou se dělat testy (jako v jiných sportech) a hrozila by ostuda po ČR za diskvalifikaci nejen mažoretky samé či družstva, ale i celého souboru ze všech soutěží. Látka se v moči objeví i po několika měsících.
52/ Rodiče byli seznámeni, co vše musí nejen trenérka podstoupit, aby se mohla věnovat dětem při mažoretkovém sportu. Rodiče mnohdy překračují hranici slušného chování vůči trenérce.
53/ Kdo se kdykoliv napříště rodičovské schůzky nezúčastní, toho před jeho případnými nedostatky tato absence neomlouvá.
54/ Termíny a částky k úhradě - souhrn:
Platba na soustředění 2014: do 31.1.2014 záloha ve výši 1000,- Kč.
Platba na MČR 2014: do 28.2.2014 záloha ve výši 1500,- Kč
Platba za bundy: do 31.1.2014 záloha ve výši 1000,- Kč.
Poplatek za užívání materiálu o.s. (500,- Kč za rok), termín a částka: pro nové členy od ročníku 2013/2014, pokyny k platbě budou zveřejněny v Notýsku.
55/ Sdělení trenérky vůči rodičům. Opakovaně. Upozorňuje na absenci dětí na tréninku - děti to nedoženou a nejsou schopny přestoupit do starších kategorií. Chválí kadetky. Upozorňuje na pořízení hůlek a bot u kadetek, bot u juniorek, na velmi špatný stav bot u seniorek. Žádá včasné omlouvání dětí z činnosti a včasné chození pro děti (zvláště v zimě a špatném počasí). Upozorňuje na neplacení úhrad v termínu. Sděluje rodičům, že se kostým nesmí prát v pračce a boty a hůlky že se musí mýt. Trenérka má problémy s nevracením materiálu po ukončení činnosti (blokují to novým členům). Kostýmy se budou i nadále kupovat nové již ušité ve speciální firmě a nebude se to pořizovat systémem zvlášť pořizovat látka s následným šitím jinde.
56/ Jednatel o.s. seznámil rodiče, že kvůli finančním nárokům soubor přešel k jiné mezinárodní organizaci. Proto se již opět na jaře 2014 zúčastní i MČR. Vyzval rodiče, zda-li se najdou dobrovolníci, kteří by byli ochotni občas mažoretky (nejen tu svoji, ale vzít do auta i jiné) dovézt na vystoupení a odvézt zpět domů, aby se nemusel platit autobus a děvčata se tak díky finanční úspoře dostala na více akcí. Dále jednatel seznámil rodiče se skutečností, že soubor je plně stabilizovaný, v plné formě, o razantně zlepšeném vztahu členů vůči vedení souboru. Veškeré změny ze strany vedení souboru se potvrzují jako správný a nevyhnutelný krok ku prospěchu souboru.
57/ Případné změny oproti zde uvedenému (termín, částka apod.) jsou vyhrazeny a budou v Notýsku na webu Perliček apod. včas veřejně sděleny.
58/ Je nutno vést v patrnosti zápisy z předešlých rodičovských schůzek, a to z důvodu zveřejněných bodů v nich stále platných.
59/ Vše výše uvedené prodiskutované (a pomocí Zápisu zveřejněné) se považuje tímto za veřejné sdělení. Tzn. se již dále nemusí před vlastní povinností (např. něco platit apod.) objevit v Notýsku na webu Perliček apod.
60/ Dotazy rodičů na schůzce:
Žádné dotazy ze strany rodičů, i přes opakovanou výzvu, nebyly.

Na závěr zde musím poděkovat všem zúčastněným rodičům zde na schůzce za jejich přístup ke své zodpovědnosti, za velmi kladný vztah k našemu souboru. Jejich připomínky, ať pozitivní či negativní, jsou velmi potřebné pro náš společný další rozvoj. Jejich pomoc při řešení širokého spektra záležitostí okolo činnosti Perliček je neocenitelná. Celé vedení souboru i občanského sdružení si jejich přístupu velice váží.

Rodičovská schůzka byla po cca 1,5-hodinovém jednání před 18. hodinou ukončena.

V Turnově dne 4.10.2013.

František Konopáč, předseda a jednatel HAPPY DANCE o.s., zřizovatel mažoretek "Perličky Turnov".

Zápis - usnesení z rodičovské schůzky 2012

16. října 2013 v 20:56 | fk |  Rodičovské schůzky

Zápis z rodičovské schůzky konané dne 5. října 2012:
1/ Dne 5.10.2012 se konala řádně nahlášená, mj. i prostřednictvím internetu, pravidelná rodičovská schůzka za účasti jak vedení HAPPY DANCE o.s., tak vedení a členů (zák. zástupců) souboru mažoretek Perličky.
2/ Účast z řad vedení HAPPY DANCE o.s. i vedení mažoretek Perliček byla 100%. Členů (zák. zástupců) souboru byla pod 70%, a to i přes písemné upozornění, mj. veřejným sdělením na internetu, že zde budou odsouhlaseny závažná rozhodnutí z důvodu změn uzavřených smluvních ujednání. Většina nezúčastněných nebyla ani omluvena (62%) a nyní se musí všemu, co přítomní na této schůzce odhlasovali, podřídit - byli na to veřejně písemně upozorněni. Bylo ujednáno s neomezenou platností, že ti, kteří se nezúčastnili, nebudou moci komunikovat v rámci tréninkových hodin ani jiných aktivit souboru s jeho vedením ohledně rodičovské schůzky, nebude se brát na jejich připomínky k bodům z ní jakýkoliv zřetel.
3/ Nešlo o poslední rodičovskou schůzku, z níž je proveden Zápis na internetu, ale uvažovalo se o tom již poněkolikáté, protože mnozí se jí nezúčastnili z pohodlnosti, poněvadž si byli jisti, že Zápis si přečtou doma na internetu, resp. že účastí se nebudou zdržovat, a teprve pak se začnou prát o svoje názory na věci atd.
4/ Na základě malého zájmu ze strany rodičů o dění souboru (malá účast na rodičovské schůzce) může být změněn přístup smluvního partnera pojišťovny Kooperativa, a.s. Tím se "zodpovědnost" rodičů obrátí proti nim, poněvadž díky případně chybějícím financím ze strany uvedené pojišťovny bude břemeno pochopitelně převedeno na ně.
Na rodičovském sdružení bylo dále spolu s výše uvedeným všem členům (zák. zástupcům) dáno na vědomí a zúčastněnými členy (zák. zástupci) odsouhlaseno (opětovně či nově) a tím se stalo pro všechny i nezúčastněné členy (zák. zástupce) souboru závazné:
5/ Byl zhodnocen všeobecný vztah Města Turnova vůči souboru Perličky Turnov. Jsme optimisté a pevně věříme, jako jeden z mála souborů dělajících svému městu Turnovu nemalou reklamu nejen ziskem medailí ze soutěží po celé ČR (soubor má sídlo v Turnově a na všech nejen propagačních materiálech toto své město propaguje), že si k sobě obě strany cesty našly. Plní se dohoda, že příspěvky ze strany Města budou poukázány formou úhrad za vystoupení, na něž budou Perličky zvány.
6/ Proběhlo seznámení rodičů s jednáními s potencionálními sponzory. Všichni zamítli. Granty nám byly z Min. školství upřeny také. Stávajícím sponzorem je na základě nynější ještě platné smlouvy pojišťovna Kooperativa, a.s. jako oficiální partner souboru. Rodiče nereagují na skutečnost, že za sehnání sponzora mají možnost značných finančních úlev.
7/ Každý člen (zák. zástupce) souboru bere na vědomí, že oznámení (všechny články) na internetových stránkách souboru je veřejné a tím plně nahrazuje sdělení v Notýsku. Od školního roku 2010/2011 je oznámení v Notýsku (papírovém sešitku) z důvodu úspor zrušeno. Vše již nyní probíhá, a dále pouze bude, veřejným sdělením na internetových stránkách souboru (www.mazoretky-perlicky.blog.cz).
8/ Účast člena (zák. zástupce) souboru je na rodičovské schůzce povinná. Kdo jí účasten není, podřizuje se všem schváleným a odsouhlaseným závěrům zúčastněnými rodičovského sdružení. Neúčast člena (zák. zástupce) na rodičovském sdružení je součástí hodnocení člena souboru.
9/ Kontakt ze strany člena kroužku (zák. zástupce) je vůči vedoucí kroužku pomocí SMS zpráv, volání z jiného čísla, než které je uvedeno v Přihlášce - smlouvě či dokonce ze skrytého čísla nepřípustný. Na tyto typy kontaktu nebude ze strany vedoucí kroužku reagováno!
10/ Každou změnu ve svých údajích musí člen i zák. zástupce okamžitě písemně nahlásit vedení souboru Perličky. Zabrání se tak nahlášení špatné zdravotní pojišťovny, nemožnosti kontaktu atd.
11/ Na základě finančního rozboru bylo rozhodnuto, že v případě prodlení s jakoukoliv platbou u člena (příspěvky, poplatky, soustředění, letní tábor atd.) i nečlena (letní tábor atd.) vůči HAPPY DANCE o.s. více jak 10 dní po splatnosti bude tato pohledávka HAPPY DANCE o.s. okamžitě, bez jakéhokoliv upozornění, předána za účelem vymožení právníkovi či agentuře s licencí k tomu určené. Tímto krokem se HAPPY DANCE o.s. vymáháním nebude již zabývat (zbytečně se nebude věcí zdržovat, platit právní podklady, poštovné, soud - i k němu již došlo) a nebude moci do věci již nijak zasahovat. S okamžitou platností tím nebudou na internetových stránkách Perliček vedeni dlužníci. Kdo nepošle včas odhlášku, je také povinen platit. Případ Bartůňková řešen již soudně. Případ Adamíčková (nepřebírá ani poštu s modrým pruhem) předán právníkovi.
12/ Omluvení z absence na tréninku musí být zák. zástupcem (uvedeným ve Smlouvě) min. 1 hodinu před tréninkem telefonicky nebo osobně vedoucí souboru. Pokud se mažoretka včas dle regulí na trénink nedostaví a nebude omluvena, budeme muset z důvodu bezpečnosti a naší odpovědnosti ihned kontaktovat Policii ČR ( např. zmizení dětí - trestná činnost). Bez omluvy v termínu bude účast vedena v dokumentech jako neomluvená. Omluvenka není možná jiným způsobem.
13/ Omluvení z absence na ostatních všech akcích souboru musí být zák. zástupcem (uvedeným ve Smlouvě) min. 24 hodin před akcí telefonicky nebo osobně vedoucí souboru. Pokud se mažoretka včas dle regulí na akci souboru nedostaví a nebude omluvena, budeme muset z důvodu bezpečnosti a naší odpovědnosti ihned kontaktovat Policii ČR (např. zmizení dětí - trestná činnost). Bez omluvy v termínu bude účast vedena v dokumentech jako neomluvená. Omluvenka není možná jiným způsobem.
14/ Jakákoliv omluvenka musí navíc být předána členem souboru (zák. zástupcem) do 7 kalendářních dnů nebo na další akci (tréninky, vystoupení atd.) osobně písemně s uvedením důvodu k rukám vedoucí souboru. Tato písemná omluvenka se zakládá k Přihlášce - smlouvě.
15/ Jakákoliv neomluvená absence a další prohřešky mažoretky můžou vést k jejímu dočasnému či trvalému přeřazení do náhradnic (nebude z důvodu nespolehlivosti na veřejnosti vystupovat), případně dle klauzule v Přihlášce do kroužku k vyloučení z kroužku mažoretek. S okamžitou platností z důvodu jednání rodičů "nám se nic nestane" budou sankce uplatňovány, protože si soubor nemůže dovolit ztrácet svůj kredit např. neuskutečněným vystoupením a trenérka se nebude strachovat tím, kdo jí přijde na vystoupení atd.
16/ Pokud by mělo dojít k vyloučení mažoretky, stane se tak vždy, i kdyby měla z družstva zůstat snížením počtu jeho členů miniformace (či z miniformace pouze sóloformace) či družstvo zaniknout.
17/ Nikdy není vyloučena výměna i několikaleté kapitánky z důvodu výkonnosti, přístupu atd.
18/ Účast na předání Vysvědčení je povinná, jedná se o řádnou docházkovou hodinu.
19/ Veškeré svozy na jakoukoliv organizovanou akci souboru i z ní jsou hromadné, tzn. zajištěné o.s. Sólo přeprava je z provozních důvodů přípustná po vzájemné dohodě (pojištění atd.). Může nastat i situace, kdy budou rodiče povinni své děti na akci souboru přivézt osobně (ze strany souboru nebude přeprava zajištěna). Vedení souboru může vždy rozhodnout volbu přepravy dle svého vědomí a svědomí a rodiče jsou povinni toto rozhodnutí plnit, resp. dodržet.
20/ Zdržování rodičů v šatnách dětí, autobusech, poblíž dětí při vystoupení (rodiče budou v místech určených pro diváky) atd. v rámci organizovaných akcí souboru je nepřípustné.
21/ Rodiče budou vyzvedávat děti z tréninků a všech ostatních organizovaných akcí včas - vedoucí mažoretek (ani jiní pracovníci o.s.) nebude již s dětmi na rodiče čekat (má jiné své povinnosti) a tudíž již za ně nebude zodpovědná! Po ukončení tréninku se ihned opouští prostor školy = vedení souboru venku a po tréninku již nenese žádnou zodpovědnost za děti.
22/ Vedoucí mažoretek (ani jiní pracovníci o.s.) nebude rodičům podávat informace o dětech v rámci tréninků, ale jindy, a to na základě telefonické dohody.
23/ Každý člen (zák. zástupce) si bude povinně hlídat, aby měl své věci v pořádku, kompletní. Upozorňuji na povinnou údržbu kostýmu atd. V případě jakéhokoliv nedostatku nebude člen připuštěn na organizovanou akci souboru a tím ohrozí jeho účast (činnost), z čehož budou vyvozeny důsledky.
24/ U sourozenců bude mít, v rámci všech organizovaných akcí souboru, každý svůj batůžek atd. Nebude jeden za druhého vše tahat apod.
25/ Člen souboru nebude, v rámci organizovaných akcí souboru, veškeré své věci přesunovat v jednom velkém a těžkém kufru, ale např. ve dvou či více menších a také nebude své věci stěhovat v igelitových taškách! Každý člen souboru si své věci přesunuje sám - vedení souboru (dozor) má na starosti jiné záležitosti. Za věci dětí o.s., resp. vedení souboru, neručí!
26/ Prodiskutován s určením postupu nákup nových mažoretkových hůlek a ostatního materiálu.
27/ Celkově lze hodnotit školní rok 2011/2012 globálně za celý soubor jako úspěšný. Nelze takto již hodnotit jednotlivá družstva, mezi kterými byly rozdíly vzniklé především nedostatečnou výkonností způsobenou hlavně absencemi na trénincích, lajdáctvím atd. Tento ročník byl opět kritický v oblasti přístupu některých zák. zástupců (rodičů) dětí.
28/ Všem zúčastněným rodičům byl předložen detailní rozpočet pro školní rok 2012/2013, zúčtování dle položek Mistrovství ČR 2012 (i když už bylo vše vráceno či doplaceno na jaře) a rozpis podmínek (vč. finančních) k účasti na soutěžích atd. Byl představen základní program na celý školní rok 2012/2013.
29/ Měsíční příspěvek se nezvyšuje a zůstává tak na 350,- Kč za člena. Přesto byly rodiče upozorněni na neustálé se zvyšování nákladů, především z důvodů např. inflačního zvýšení cen, změn DPH (zvýšení sazeb, přesun položek z nižší sazby do vyšší), zvýšení km, zvýšení startovného a všech druhů účastnických poplatků, nezahrnutí obědů a ostatní stravy ve startovném apod. U sourozenců je měsíční příspěvek nadále 250,- Kč za člena souboru při dvou a více členech - sourozenců. Výjezdy (soutěže apod.) jsou tímto možné uskutečnit i nad rámec rozpočtu za úhradu navíc (kromě příspěvků) ze strany rodičů navíc, aby se nemusela zvyšovat částka měsíčního příspěvku.
30/ Poplatek za užívání majetku HAPPY DANCE o.s. zůstává ve výši 500,- Kč za rok. V této sezoně se bude poplatek vybírat na dvě sezony, tzn. na 2012/2013 a 2013/2014. Vše proběhne podle pokynů uvedených v Notýsku. Poplatek je vždy nevratný, a to i v případě ukončení členství (jde o investici do majetku, inspiraci do další činnosti mažoretky). Jde o poplatek globální, z důvodu přesunu mažoretek mezi družstvy nejde rozlišovat částku (děti laciný a jednoduchý kostým oproti např. juniorkám či seniorkám - kostým cca 4 tis. Kč).
31/ Nový člen musí mít poplatek za užívání majetku HAPPY DANCE o.s. zaplacen do 30 dnů od podpisu Přihlášky do kroužku a stávající člen do 30 dnů po skončení období, za nějž měl tento poplatek předtím zaplacen. Pokud není na webu Perliček uvedeno jinak. Poplatek za užívání majetku HAPPY DANCE o.s. může být vybrán i na delší období než 12 měsíců.
32/ V této sezoně 2012/2013 budou všem družstvům vyrobeny nové kostýmy. Bodový nárůst za nové kostýmy se projeví vždy na soutěži apod. Novým členům se poté budou postupně došívat také nové, a to po vybrání poplatku tak, aby vždy celé družstvo mělo jednotný nový soutěžní kostým. Některé kostýmy budou poté v průběhu činnosti došívány či přešívány dle potřeb (růst apod.).
33/ Poplatky za užívání majetku jsou výhradně použity na pořízení, úpravu apod. majetku souboru.
34/ Podpisem Přihlášky - smlouvy do kroužku člen kroužku potvrzuje převzetí majetku HAPPY DANCE o.s. do užívání. Závazné (platné) také pro již uzavřené smlouvy. Při ukončení členství v kroužku bude majetek HAPPY DANCE o.s. vrácen k rukám vedoucí souboru pouze osobně, nikoliv poštou či po známém atd. Důvodem je časté vracení majetku ve špatném stavu (špinavý, chybějící součásti kostýmu atd.). Majetek bude vrácen zák. zástupcem (uvedeným ve Smlouvě) nejpozději v den ukončení platnosti smlouvy o členství v kroužku mažoretek.
35/ Byla vytknuta našemu dopravci (G. Muller) naše nespokojenost se špatným stavem jeho dopravních prostředků a tím jeho nespolehlivost. Vzhledem k cenám však zůstává prozatím naším dopravcem. Vedení souboru ale bude jednat o podmínkách s novými potencionálními dopravci.
36/ Stávající trend akcí souboru bude, za podmínek finančního pokrytí, pokračovat. Mj. opět družstva pojedou na Bambiriádu do Liberce atd. Perličky (kompletně všechny družstva souboru) budou reprezentovat ČR v roce 2013 na "Přehlídce Trojzemí" v Hrádku nad Nisou za účasti mažoretek z Polska, Německa a ČR atd. Účast na všech akcích záleží na přístupu mažoretek a jejich rodičů, což není mnohdy v pořádku, a také na plnění finančního rozpočtu souboru. Po velkém úspěchu v dubnu t.r. na soutěži na Slovensku se uvažuje opět o naši účasti v ročníku příštím.
37/ Finální celotýdenní soustředění před soutěžemi (především MČR a CZ soutěže) se na jaře 2013 nebude konat. Nebude se konat ani pro jednotlivá družstva po celý víkend v tělocvičně v Turnově. Důvodem jsou zásadní změny v novém obsazení družstev - všechna družstva jsou nově poskládána a je potřeba nějakou dobu pracovat na jejich základní stavbě. Jinak obecně samozřejmě platí (tedy mimo této sezony), že soustředění je povinné. Platí obecně také, že se v případě celotýdenního soustředění platba již neprovádí nejpozději 30 dní před začátkem soustředění, ale dle pokynů zveřejněných minimálně 3 měsíce před začátkem soustředění na webových stránkách Perliček (může posloužit i tento veřejný Zápis z rodičovské schůzky). V případě neúčasti na soustředění může být mažoretka vyloučena z kroužku (nebude připravena k vystupování). Pro družstvo nejmenších dětí je soustředění povinné vždy, když vedení souboru tak určí, protože i ono se mnohdy účastní MČR ve své kategorii i CZ soutěží, festivalů atd.
38/ Soustředění a účast na MČR se neplatí z příspěvků, ale je placeno zvlášť.
39/ Cena za soustředění v roce 2013 se tak platit nebude.
40/ Účast našeho souboru na MČR 2013 nebude. Důvodem jsou zásadní změny v obsazení družstev - všechna družstva jsou nově poskládána a je potřeba nějakou dobu pracovat na jejich základní stavbě. Proto nebude ani výše uvedené soustředění na jaře. Bylo by to vyhození peněz. Jinak obecně samozřejmě platí, že vždy, pokud bude účast našeho souboru na MČR schválena a potvrzena, je pro každého jednotlivce u družstev Děti, Kadet, Junior, Senior a případně Matador vždy stanoven poplatek (záloha) za účast v určité částce v Kč (startovné, autobus, registrace atd.). Je však tímto ujednáno, že každý účastník MČR bude počítat s možností navýšení tohoto poplatku (zálohy), a to nejen z důvodu veřejně plánovaných ekonomických změn státu. Jestliže k navýšení částky nakonec dojde, bude poplatek (záloha) v určité částce v Kč považována jako zálohová platba a nedoplatek nad tuto částku bude splatný do určené doby na základě sdělení konečné částky, resp. vyúčtování, na webových stránkách Perliček. Přeplatek bude každému vrácen.
41/ Zůstává pouze pojistka zodpovědnosti, pojistku na úraz si každý zajistí v případě jeho zájmu sám.
42/ Pokud nastane situace, kdy vzhledem k neúčasti na soustředění bude mažoretka vyloučena z kroužku a sestava družstva tím nebude schopna vystupovat, na MČR toto družstvo nepojede a tím se ostatním členům souboru zvýší výše uvedené spočítané platby k úhradě (autobus atd. je rozpočítán na počet osob atd.). Je velmi třeba, aby si každý tuto zodpovědnost vůči druhým řádně uvědomil.
43/ Pokud jakákoliv neúčast mažoretek (jedné z nich) vznikne před odjezdem na MČR, odjezd družstva, jehož je mažoretka členkou, se na MČR okamžitě zruší. Družstvo nesmí mít "hluché místo" v sestavě a tím nemůže dle regulí mezinárodní mažoretkové asociace na start! Tím se ostatním členům souboru zvýší výše uvedené spočítané platby k úhradě (autobus atd. je rozpočítán na počet osob atd.). Je velmi třeba, aby si každý tuto zodpovědnost vůči druhým řádně uvědomil.
44/ Poplatky nejen ohledně MČR, ale i ostatních soutěží apod. se dle regulí soutěžních řádů nevrací a tím se nebudou moci vrátit ani rodičům!
45/ Člen souboru (zák. zástupce) si povinně okamžitě pořídí vlastní střípky ve spreji, cena cca 100,- Kč. Po jejich vypotřebení si pořídí opět nové, bez nich se jakékoliv akce souboru nezúčastní. Totéž platí i o ostatním spotřebním materiálu mažoretky. Z finančních prostředků souboru se kupovat nebudou (mažoretky si je nehlídají, ztrácejí je, zbytečně nimi plýtvají - takto budou střípky jejich a tím si vše budou hlídat).
46/ Mažoretka, která bude vystupovat v sólu, duu apod., si může na vlastní náklady pořídit kostým na její skladbu, což zvyšuje bodové ohodnocení. Vedoucí mažoretek poradí, bez jejího konečného souhlasu není možno v kostýmu vystupovat (musí ho schválit vzhledem k soutěžním regulím).
47/ Letní tábor 2013 se konat nebude, a to pro malý zájem a z důvodu problémů (ze strany rodičů a dětí) nejen s platební kázní. Navíc vedoucí nikdo nechce jet pomáhat jako asistent, a to ani za podmínky, že si asistent zaplatí pouze stravu (doma se musí taky stravovat…).
48/ S Kooperativou, a.s. platí ještě smlouva o partnerství. Na novou smlouvu pojišťovna zatím nereaguje. A tak není jasné, zda-li bude, po vypršení smlouvy v příštích pár dnech, spolupráce pokračovat.
49/ Vánoční vystoupení 2012 pro veřejnost se bude konat opět v tělocvičně v první polovině prosince. Sraz bude již dopoledne, vlastní vystoupení pro veřejnost bude odpoledne. Uskutečnění Vánočního vystoupení je však podmíněno zvládnutím veškeré přípravy, která byla velmi zpomalena špatným přístupem členů.
50/ Vycházkové bundy letos nové nebudou, buduje se postupně nový tým.
51/ Rodiče byli upozorněni na dohled nad dětmi ohledně užívání drog apod. Budou se dělat testy (jako v jiných sportech) a hrozila by ostuda po ČR za diskvalifikaci nejen mažoretky samé či družstva, ale i celého souboru ze všech soutěží. Látka se v moči objeví i po několika měsících.
52/ Rodiče byli seznámeni, co vše musí nejen trenérka podstoupit, aby se mohla věnovat dětem při mažoretkovém sportu. Rodiče mnohdy překračují hranici slušného chování vůči trenérce.
53/ Kdo se kdykoliv napříště rodičovské schůzky nezúčastní, toho před jeho případnými nedostatky tato absence neomlouvá.
54/ Termíny a částky k úhradě - souhrn:
Platba na soustředění ani na MČR 2013 se žádná konat nebude.
Poplatek za užívání materiálu o.s. (500,- Kč za rok), termín a částka, bude zveřejněn v Notýsku.
55/ Sdělení trenérky vůči rodičům. Upozorňuje na absenci dětí na tréninku - děti to nedoženou a nejsou schopny přestoupit do starších kategorií. Chválí kadetky. Upozorňuje na pořízení hůlek a bot u kadetek, bot u juniorek, na velmi špatný stav bot u seniorek. Žádá včasné omlouvání dětí z činnosti a včasné chození pro děti (zvláště v zimě a špatném počasí). Upozorňuje na neplacení úhrad v termínu. Sděluje rodičům, že se kostým nesmí prát v pračce a boty a hůlky že se musí mýt. Trenérka má problémy s nevracením materiálu po ukončení činnosti (blokují to novým členům). Trenérka poděkovala Janě Kopkové a Miloši Krejčímu za zhotovení destiček pro děti na cvičení. Kostýmy se budou kupovat nové již ušité ve speciální firmě a nebude se to pořizovat systémem zvlášť pořizovat látka s následné šití jinde.
56/ Jednatel o.s. seznámil rodiče, že kvůli finančním nárokům soubor patrně přejde k jiné mezinárodní organizaci. Vyzval rodiče, zda-li se najdou dobrovolníci, kteří by byli ochotni občas mažoretky (nejen tu svoji, ale vzít do auta i jiné) dovézt na vystoupení a odvézt zpět domů, aby se nemusel platit autobus a děvčata se tak díky finanční úspoře dostala na více akcí.
57/ Případné změny oproti zde uvedenému (termín, částka apod.) jsou vyhrazeny a budou v Notýsku na webu Perliček apod. včas veřejně sděleny.
58/ Je nutno vést v patrnosti zápisy z předešlých rodičovských schůzek, a to z důvodu zveřejněných bodů v nich stále platných.
59/ Vše výše uvedené prodiskutované (a pomocí Zápisu zveřejněné) se považuje tímto za veřejné sdělení. Tzn. se již dále nemusí před vlastní povinností (např. něco platit apod.) objevit v Notýsku na webu Perliček apod.
60/ Dotazy rodičů na schůzce:
Žádné dotazy ze strany rodičů, i přes opakovanou výzvu, nebyly.

Na závěr zde musím poděkovat všem zúčastněným rodičům zde na schůzce za jejich přístup ke své zodpovědnosti, za velmi kladný vztah k našemu souboru. Jejich připomínky, ať pozitivní či negativní, jsou velmi potřebné pro náš společný další rozvoj. Jejich pomoc při řešení širokého spektra záležitostí okolo činnosti Perliček je neocenitelná. Celé vedení souboru i občanského sdružení si jejich přístupu velice váží.

Rodičovská schůzka byla po cca 1,5-hodinovém jednání před 18. hodinou ukončena.

V Turnově dne 5.10.2012.

František Konopáč, předseda a jednatel HAPPY DANCE o.s., zřizovatel mažoretek "Perličky Turnov".

Zápis - usnesení z rodičovské schůzky 2011

16. října 2013 v 20:53 | fk |  Rodičovské schůzky

Zápis z rodičovské schůzky konané dne 4. října 2011:
1/ Dne 4.10.2011 se konala řádně nahlášená, mj. i prostřednictvím internetu, pravidelná rodičovská schůzka za účasti jak vedení HAPPY DANCE o.s., tak vedení a členů (zák. zástupců) souboru mažoretek Perličky.
2/ Účast z řad vedení HAPPY DANCE o.s. i vedení mažoretek Perliček byla 100%. Členů (zák. zástupců) souboru byla pod 50%, a to i přes písemné upozornění, mj. veřejným sdělením na internetu, že zde budou odsouhlaseny závažná rozhodnutí z důvodu změn uzavřených smluvních ujednání. Většina nezúčastněných nebyla ani omluvena (82%) a nyní se musí všemu, co přítomní na této schůzce odhlasovali, podřídit - byli na to veřejně písemně upozorněni. Bylo ujednáno s neomezenou platností, že ti, kteří se nezúčastnili, nebudou moci komunikovat v rámci tréninkových hodin ani jiných aktivit souboru s jeho vedením ohledně rodičovské schůzky, nebude se brát na jejich připomínky k bodům z ní jakýkoliv zřetel.
3/ Sice nešlo o poslední rodičovskou schůzku, z níž je proveden Zápis na internetu, ale uvažovalo se o tom, protože mnozí se jí nezúčastnili z pohodlnosti, poněvadž si byli jisti, že Zápis si přečtou doma na internetu, resp. že účastí se nebudou zdržovat, a teprve pak se začnou prát o svoje názory na věci atd.
4/ Na základě malého zájmu ze strany rodičů o dění souboru (malá účast na rodičovské schůzce) může být změněn přístup smluvního partnera pojišťovny Kooperativa, a.s. Tím se "zodpovědnost" rodičů obrátí proti nim, poněvadž díky případně chybějícím financím ze strany uvedené pojišťovny bude břemeno pochopitelně převedeno na ně.
Na rodičovském sdružení bylo vše níže uvedené spolu s výše uvedeným všem zúčastněným členům (zák. zástupcům) souboru dáno na vědomí, zúčastněnými členy (zák. zástupci) odsouhlaseno (opětovně či nově) a tím se stalo pro všechny i nezúčastněné členy (zák. zástupce) souboru závazné:
5/ Byl zhodnocen všeobecný vztah Města Turnova vůči souboru Perličky Turnov. Jsme optimisté a pevně věříme, jako jeden z mála souborů dělajících svému městu Turnovu nemalou reklamu nejen ziskem medailí ze soutěží po celé ČR (soubor má sídlo v Turnově a na všech nejen propagačních materiálech toto své město propaguje), že k sobě obě strany cestu najdou. Jako první vlaštovka je na stole dohoda, že příspěvky ze strany Města budou poukázány formou úhrad za vystoupení, na něž budou Perličky zvány.
6/ Proběhlo seznámení rodičů s jednáními s potencionálními sponzory. Všichni sponzoři příspěvek zamítli. Granty nám byly z Min. školství upřeny také. Stávajícím sponzorem je na základě nynější ještě platné smlouvy pojišťovna Kooperativa, a.s. jako oficiální partner souboru. Rodiče nereagují na skutečnost, že za sehnání sponzora mají možnost finančních úlev.
7/ Každý člen (zák. zástupce) souboru bere na vědomí, že oznámení (všechny příspěvky) na internetových stránkách souboru je veřejné a tím plně nahrazuje sdělení v papírovém Notýsku. Od školního roku 2010/2011 je oznámení v Notýsku (papírovém sešitku) z důvodu úspor postupně rušeno. Vše již nyní probíhá, a dále pouze bude, veřejným sdělením na internetových stránkách souboru (www.mazoretky-perlicky.blog.cz).
8/ Účast člena (zák. zástupce) souboru je na rodičovské schůzce povinná. Kdo jí účasten není, podřizuje se všem schváleným a odsouhlaseným závěrům zúčastněnými rodičovského sdružení. Neúčast člena (zák. zástupce) na rodičovském sdružení je součástí hodnocení člena souboru.
9/ Kontakt ze strany člena kroužku (zák. zástupce) je vůči vedoucí kroužku pomocí SMS zpráv, volání z jiného čísla, než které je uvedeno v Přihlášce - smlouvě či dokonce ze skrytého čísla nepřípustný. Na tyto typy kontaktu nebude ze strany vedoucí kroužku reagováno.
10/ Každou změnu ve svých údajích musí člen i zák. zástupce okamžitě písemně nahlásit vedení souboru Perličky. Zabrání se tak nahlášení špatné zdravotní pojišťovny, nemožnosti kontaktu atd.
11/ Na základě finančního rozboru bylo rozhodnuto, že v případě prodlení s jakoukoliv platbou u člena (příspěvky, poplatky, soustředění, letní tábor atd.) i nečlena (letní tábor atd.) vůči HAPPY DANCE o.s. více jak 10 dní po splatnosti bude tato pohledávka HAPPY DANCE o.s. okamžitě, bez jakéhokoliv upozornění, předána za účelem vymožení právníkovi či agentuře s licencí k tomu určené. Tímto krokem se HAPPY DANCE o.s. vymáháním nebude již zabývat (zbytečně se nebude věcí zdržovat, platit právní podklady, poštovné, soud - i k němu již došlo) a nebude moci do věci již nijak zasahovat. S okamžitou platností tím nebudou na internetových stránkách Perliček vedeni dlužníci. Kdo nepošle včas odhlášku, je též povinen platit. Případ Bartůňková řešen již soudně.
12/ Omluvení z absence na tréninku musí být zák. zástupcem (uvedeným ve Smlouvě) min. 1 hodinu před tréninkem telefonicky nebo osobně vedoucí souboru. Pokud se mažoretka včas dle regulí na trénink nedostaví a nebude omluvena, budeme muset z důvodu bezpečnosti a naší odpovědnosti ihned kontaktovat Policii ČR ( např. zmizení dětí - trestná činnost). Bez omluvy v termínu bude účast vedena v dokumentech jako neomluvená. Omluvenka není možná jiným způsobem.
13/ Omluvení z absence na ostatních všech akcích souboru musí být zák. zástupcem (uvedeným ve Smlouvě) min. 24 hodin před akcí telefonicky nebo osobně vedoucí souboru. Pokud se mažoretka včas dle regulí na akci souboru nedostaví a nebude omluvena, budeme muset z důvodu bezpečnosti a naší odpovědnosti ihned kontaktovat Policii ČR (např. zmizení dětí - trestná činnost). Bez omluvy v termínu bude účast vedena v dokumentech jako neomluvená. Omluvenka není možná jiným způsobem.
14/ Jakákoliv omluvenka musí navíc být předána členem souboru (zák. zástupcem) do 7 kalendářních dnů nebo na další akci (tréninky, vystoupení atd.) osobně písemně s uvedením důvodu k rukám vedoucí souboru. Tato písemná omluvenka se zakládá k Přihlášce - smlouvě.
15/ Jakákoliv neomluvená absence a další prohřešky mažoretky můžou vést k jejímu dočasnému či trvalému přeřazení do náhradnic (nebude z důvodu nespolehlivosti na veřejnosti vystupovat), případně dle klauzule v Přihlášce do kroužku k vyloučení z kroužku mažoretek. S okamžitou platností z důvodu jednání rodičů "nám se nic nestane" budou sankce uplatňovány, protože si soubor nemůže dovolit ztrácet svůj kredit např. neuskutečněným vystoupením a trenérka se nebude strachovat tím, kdo jí přijde na vystoupení atd.
16/ Pokud by mělo dojít k vyloučení mažoretky, stane se tak vždy, i kdyby měla z družstva zůstat snížením počtu jeho členů miniformace (či z miniformace pouze sóloformace) či se mělo družstvo zrušit.
17/ Nikdy není vyloučena výměna i několikaleté kapitánky z důvodu výkonnosti, přístupu atd. (viz družstvo "Kadet").
18/ Účast na předání Vysvědčení je povinná, jedná se o řádnou docházkovou hodinu.
19/ Veškeré svozy na jakoukoliv organizovanou akci souboru i z ní jsou hromadné, tzn. zajištěné o.s. Sólo přeprava je z provozních důvodů přípustná po vzájemné dohodě (pojištění atd.). Může nastat i situace, kdy budou rodiče povinni své děti na akci souboru přivézt osobně (ze strany souboru nebude přeprava zajištěna).
20/ Zdržování rodičů v šatnách dětí, autobusech, poblíž dětí při vystoupení (rodiče budou v místech určených pro diváky) atd. v rámci organizovaných akcí souboru je nepřípustné.
21/ Rodiče budou vyzvedávat děti z tréninků a všech ostatních organizovaných akcí včas - vedoucí mažoretek (ani jiní pracovníci o.s.) nebude již s dětmi na rodiče čekat (má jiné své povinnosti) a tudíž již za ně nebude zodpovědná!
22/ Vedoucí mažoretek (ani jiní pracovníci o.s.) nebude rodičům podávat informace o dětech v rámci tréninků, ale jindy, a to na základě telefonické či písemné dohody.
23/ Každý člen (zák. zástupce) si bude povinně hlídat, aby měl své věci v pořádku, kompletní. Upozorňuji na povinnou údržbu kostýmu atd. V případě jakéhokoliv nedostatku nebude člen připuštěn na organizovanou akci souboru a tím ohrozí jeho činnost, z čehož budou vyvozeny důsledky.
24/ U sourozenců bude mít, v rámci všech organizovaných akcí souboru, každý svůj batůžek atd. Nebude jeden za druhého vše tahat apod.
25/ Člen souboru nebude, v rámci organizovaných akcí souboru, veškeré své věci přesunovat v jednom velkém a těžkém kufru, ale např. ve dvou či více menších a také nebude své věci stěhovat v igelitových taškách! Každý člen souboru si své věci přesunuje sám - dozor má na starosti jiné záležitosti. Za věci dětí o.s., resp. vedení souboru, neručí!
26/ Prodiskutován s určením postupu nákup nových mažoretkových hůlek pro družstvo Děti.
27/ Celkově lze hodnotit školní rok 2010/2011 globálně za celý soubor jako úspěšný. Nelze takto již hodnotit jednotlivá družstva, mezi kterými byly rozdíly vzniklé především nedostatečnou výkonností způsobenou hlavně absencemi na trénincích, lajdáctvím atd. Tento ročník byl kritický v oblasti přístupu některých zák. zástupců (rodičů) dětí.
28/ Všem zúčastněným rodičům byl předložen detailní rozpočet pro školní rok 2011/2012, zúčtování dle položek za soustředění 2011, zúčtování dle položek Mistrovství ČR a rozpis podmínek (vč. finančních) k účasti na soutěžích atd.
29/ Měsíční příspěvek se nezvyšuje a zůstává tak na 350,- Kč za člena. Přesto byly rodiče upozorněni na neustálé zvyšování nákladů, především z důvodů např. inflačního zvýšení cen, změn DPH (zvýšení sazeb, přesun položek z nižší sazby do vyšší), zvýšení km, zvýšení startovného a všech druhů účastnických poplatků, nezahrnutí obědů a ostatní stravy ve startovném apod. U sourozenců je měsíční příspěvek 250,- Kč za člena souboru při dvou a více členech - sourozenců. Výjezdy (soutěže apod.) jsou tímto možné uskutečnit i nad rámec rozpočtu za úhradu navíc (kromě příspěvků) ze strany rodičů, aby se nemusela zvyšovat částka měsíčního příspěvku.
30/ Poplatek za užívání majetku HAPPY DANCE o.s. zůstává ve výši 500,- Kč za rok. Poplatek je vždy nevratný, a to i v případě ukončení členství (jde o investici do majetku, inspiraci do další činnosti mažoretky). Jde o poplatek globální, z důvodu přesunu mažoretek mezi družstvy nejde rozlišovat částku (děti laciný a jednoduchý kostým oproti např. juniorkám či seniorkám - kostým cca 4 tis. Kč).
31/ Nový člen musí mít poplatek za užívání majetku HAPPY DANCE o.s. zaplacen do 30 dnů od podpisu Přihlášky do kroužku a stávající člen do 30 dnů po skončení období, za nějž měl tento poplatek předtím zaplacen. Poplatek za užívání majetku HAPPY DANCE o.s. může být vybrán i na delší období než 12 měsíců.
32/ Bodový nárůst za nové kostýmy pořízené v sezoně 2009/2010 se projevil vždy na soutěži apod. Novým členům se postupně došívají také nové, a to po vybrání poplatku tak, aby vždy celé družstvo mělo jednotný nový soutěžní kostým. Některé kostýmy budou došívány či přešívány.
33/ Poplatky za užívání majetku jsou výhradně použity na pořízení, úpravu apod. majetku souboru.
34/ Podpisem Přihlášky - smlouvy do kroužku člen kroužku potvrzuje převzetí majetku HAPPY DANCE o.s. do užívání. Závazné (platné) také pro již uzavřené smlouvy. Při ukončení členství v kroužku bude majetek HAPPY DANCE o.s. vrácen k rukám vedoucí souboru pouze osobně, nikoliv poštou či po známém atd. Důvodem je časté vracení majetku ve špatném stavu (špinavý, chybějící součásti kostýmu atd.). Majetek bude vrácen zák. zástupcem (uvedeným ve Smlouvě) nejpozději v den ukončení platnosti smlouvy o členství v kroužku mažoretek.
35/ Byla vytknuta našemu dopravci (G. Muller) naše nespokojenost se špatným stavem jeho dopravních prostředků a tím jeho nespolehlivost.
36/ Stávající trend akcí souboru bude, za podmínek finančního pokrytí, pokračovat. Mj. opět v 4/2012 pojedou nejlepší mažoretky v sólových kategoriích na CZ soutěž na 3 dny na Moravu (záloha Slovensko), družstva pojedou poté na Bambiriádu do Liberce atd. Perličky (kompletně všechny družstva souboru) budou reprezentovat ČR v roce 2012 na "Přehlídce Trojzemí" v Hrádku nad Nisou za účasti mažoretek z Polska, Německa a ČR. Účast na všech akcích záleží na přístupu mažoretek a jejich rodičů, což není mnohdy v pořádku, a také na plnění finančního rozpočtu souboru.
37/ Finální celotýdenní soustředění před soutěžemi (především MČR) se na jaře 2012 nebude konat. Soustředění místo toho proběhne vždy pro jednotlivá družstva po celý víkend v tělocvičně v Turnově. Soustředění je povinné. Je dále ujednáno, že v případě celotýdenního soustředění se platba již neprovádí nejpozději 30 dní před začátkem soustředění, ale dle pokynů zveřejněných minimálně 3 měsíce před začátkem soustředění na webových stránkách Perliček (může posloužit i tento veřejný Zápis z rodičovské schůzky). V případě neúčasti na soustředění může být mažoretka vyloučena z kroužku (nebude připravena k vystupování). Pro družstvo nejmenších dětí je soustředění povinné také, i ony se případně zúčastní MČR ve své kategorii i CZ soutěží, festivalů atd.
38/ Soustředění a účast na MČR se neplatí z příspěvků, ale je placeno zvlášť.
39/ Cena za soustředění v roce 2012 se tak platit nebude. Nájem za tělocvičnu bude vyúčtován celkově v rámci celé sezony. Stravu atd. si každý zabezpečí sám.
40/ Start na MČR 2012 je pro každého jednotlivce u družstev Kadet, Junior a Senior stanoven na 1000,- Kč (startovné, autobus, registrace atd.). Děti vypsanou kategorii nemají. Je však tímto ujednáno, že každý rodič bude počítat s možností navýšení částky, a to nejen z důvodu veřejně plánovaných ekonomických změn státu. Jestliže k navýšení částky nad 1000,- Kč nakonec dojde, bude částka 1000,- Kč považována jako zálohová platba a nedoplatek nad tuto částku bude splatný do určené doby na základě sdělení konečné částky, resp. vyúčtování, na webových stránkách Perliček. Přeplatek bude každému vrácen.
41/ Zůstává pouze pojistka zodpovědnosti, pojistku na úraz si každý zajistí v případě jeho zájmu sám.
42/ Pokud nastane situace, kdy vzhledem k neúčasti na soustředění bude mažoretka vyloučena z kroužku a sestava družstva tím nebude schopna vystupovat, na MČR toto družstvo nepojede a tím se ostatním členům souboru zvýší výše uvedené spočítané platby k úhradě (autobus atd. je rozpočítán na počet osob atd.). Je velmi třeba, aby si každý tuto zodpovědnost vůči druhým řádně uvědomil.
43/ Pokud jakákoliv neúčast mažoretek (jedné z nich) vznikne před odjezdem na MČR, odjezd družstva, jehož je mažoretka členkou, se na MČR okamžitě zruší. Družstvo nesmí mít "hluché místo" v sestavě a tím nemůže dle regulí mezinárodní mažoretkové asociace na start! Tím se ostatním členům souboru zvýší výše uvedené spočítané platby k úhradě (autobus atd. je rozpočítán na počet osob atd.). Je velmi třeba, aby si každý tuto zodpovědnost vůči druhým řádně uvědomil.
44/ Poplatky nejen ohledně MČR, ale i ostatních soutěží apod. se dle regulí soutěžních řádů nevrací a tím se nebudou moci vrátit ani rodičům!
45/ Člen souboru (zák. zástupce) si povinně okamžitě pořídí vlastní střípky ve spreji, cena cca 100,- Kč. Po jejich vypotřebení si pořídí opět nové, bez nich se jakékoliv akce souboru nezúčastní. To platí o ostatním spotřebním materiálu mažoretek. Z finančních prostředků souboru se kupovat nebudou (mažoretky si je nehlídají, ztrácejí je, zbytečně nimi plýtvají - takto budou střípky a ostatní materiál jejich a tím si vše budou hlídat).
46/ Mažoretka, která bude vystupovat v sólu, duu apod., si může na vlastní náklady pořídit kostým na její skladbu, což zvyšuje bodové ohodnocení. Vedoucí mažoretek poradí, bez jejího konečného souhlasu není možno v kostýmu vystupovat (musí ho schválit vzhledem k soutěžním regulím).
47/ Letní tábor 2012 se konat nebude, a to pro malý zájem a z důvodu problémů (ze strany rodičů a dětí) nejen s platební kázní.
48/ S Kooperativou, a.s. se patrně nebude, po vypršení platnosti smlouvy, již dále spolupracovat. Částku, kterou našemu souboru věnuje, chce pojišťovna "zpět" ve formě pojistek, což nemá pro náš soubor žádný přínos.
49/ Vánoční vystoupení 2011 pro veřejnost se bude konat v tělocvičně v první polovině prosince 2011. Sraz bude již dopoledne, vlastní vystoupení pro veřejnost bude odpoledne. Uskutečnění Vánočního vystoupení je však podmíněno zvládnutím veškeré přípravy, která byla velmi zpomalena špatným přístupem členů.
50/ Vycházkové bundy letos nové nebudou, buduje se postupně nový tým.
51/ Rodiče byli upozorněni na dohled nad dětmi ohledně užívání drog apod. Budou se dělat testy (jako v jiných sportech) a hrozila by ostuda po ČR za diskvalifikaci nejen mažoretky samé či družstva, ale i celého souboru ze všech soutěží. Látka se v moči objeví i po několika měsících.
52/ Rodiče byli seznámeni, co vše musí nejen trenérka podstoupit, aby se mohla věnovat dětem při mažoretkovém sportu. Rodiče mnohdy překračují hranici slušného chování vůči trenérce.
53/ Kdo se kdykoliv rodičovské schůzky nezúčastní, toho před jeho případnými nedostatky tato absence neomlouvá.
54/ Termíny a částky k úhradě - souhrn:
Platba na MČR 2012: Všichni - kromě družstva Děti - záloha ve výši 1000,- Kč do 28.2.2012.
55/ Případné změny oproti zde uvedenému (termín, částka apod.) jsou vyhrazeny a budou v Notýsku na webu Perliček apod. včas veřejně sděleny.
56/ Je nutno vést v patrnosti zápisy z předešlých rodičovských schůzek, a to z důvodu zveřejněných bodů v nich stále platných.
57/ Vše výše uvedené prodiskutované (a pomocí Zápisu zveřejněné) se považuje tímto za veřejné sdělení. Tzn. se již dále nemusí před vlastní povinností (např. něco platit apod.) objevit v Notýsku na webu Perliček apod.
58/ Dotazy rodičů na schůzce:
A/ Moje dcera navštěvuje školu v jiném kraji, tzn. má povinnost na konci víkendu odjet na školu dříve. Jak vyřešit soustředění?
Odpověď: Jelikož Vaše dcera smluvně (je registrovaná jako u dalších jiných sportovních oddílů na jakékoliv úrovni) reprezentuje soubor Perličky Turnov (potažmo Liberecký kraj i ČR - soutěžíme v rámci mezinárodní asociace mažoretkového sportu), je zapotřebí, aby dodržovala jeho řád, povinnosti. Nebráníme se však, na rozdíl od jiných sportovních oddílů, konzultaci, jak věc k oboustranné spokojenosti vyřešit. Platí však, že pokud nedojde k dohodě, platí výše uvedené.
B/ Družstvo "Děti", kam je zařazena i moje dcera, by chtělo ještě jeden kostým. Šlo by to ještě za ty poplatky, které platíme?
Odpověď: Nešlo. Každé družstvo má jeden kostým, za který se platí poplatky (rozdíl mezi družstvy atd. vysvětluji výše). Pokud bude družstvo chtít další jednotný kostým, je to možné, ale musí se všechny (ne jen některé) jeho členky (resp. zák. zástupci) dohodnout na tom, že si ho každý zaplatí sám (bude jeho vlastnictvím jako je např. sólový kostým), avšak za podmínky, že vzhled, úroveň zpracování, materiál atd. musí být schválen vedoucí souboru - trenérkou (kostým musí splňovat soutěžní kritéria). Kostým musí mít případně ale všechny členky družstva. Je však třeba si uvědomit, že např. pro družstvo "Děti" se nepřímo zakazují kozačky a jiné doplňky, a to nejen ze zdravotních důvodů (proto je mažoretkový kostým dle jednotlivých kategorií uzpůsoben regulím mezinárodní asociace mažoretkového sportu - bodové ohodnocení spočívá i v kostýmu).
C/ Jak je to se zakázanými látkami v těle (drogy apod.)? Moje dcera užívá léky a nevím, jestli neobsahují zakázané látky.
Odpověď: Vedoucí má Vámi na Přihlášce do kroužku uvedené, jaké léky dcera užívá (-la). Vámi nahlášené údaje se předají kontrole. Mějte na paměti vždy povinné písemné nahlášení jakékoliv změny ohledně údajů o členovi či zák. zástupci. Je třeba se mít v patrnosti především před požitím pervitinu, heroinu, marihuany a jim podobných látek. Zjištění se dělají pomocí odběru moče.
D) Mohu zaplatit příspěvky dopředu na celý rok a jiné platby před internetové bankovnictví?
Odpověď: Ano, vše podstatné je uvedeno na webu Perliček.

Na závěr zde musím poděkovat všem zúčastněným rodičům zde na schůzce za jejich přístup ke své zodpovědnosti, za velmi kladný vztah k našemu souboru. Jejich připomínky, ať pozitivní či negativní, jsou velmi potřebné pro náš společný další rozvoj. Jejich pomoc při řešení širokého spektra záležitostí okolo činnosti Perliček je neocenitelná. Celé vedení souboru i občanského sdružení si jejich přístupu velice váží.

Rodičovská schůzka byla po cca 2-hodinovém jednání po 18. hodině ukončena.

V Turnově dne 4.10.2011.

František Konopáč, předseda a jednatel HAPPY DANCE o.s., zřizovatel mažoretek "Perličky Turnov".