Říjen 2010

Zápis - usnesení z rodičovské schůzky 2010

24. října 2010 v 9:55 | Fanda |  Rodičovské schůzky

Zápis z rodičovské schůzky konané dne 1. října 2010:
1/ Dne 1.10.2010 se konala řádně nahlášená, mj. i prostřednictvím internetu, pravidelná rodičovská schůzka za účasti jak vedení HAPPY DANCE o.s., tak vedení a členů (zák. zástupců) souboru mažoretek Perličky.
2/ Účast z řad vedení HAPPY DANCE o.s. i vedení mažoretek Perliček byla 100%. Členů (zák. zástupců) souboru byla pod 50%, a to i přes písemné upozornění, mj. veřejným sdělením na internetu, že zde budou odsouhlaseny závažná rozhodnutí z důvodu změn uzavřených smluvních ujednání. Většina nezúčastněných nebyla ani omluvena (91%) a nyní se musí všemu, co přítomní na této schůzce odhlasovali, podřídit - byli na to veřejně písemně upozorněni. Bylo ujednáno s neomezenou platností, že ti, kteří se nezúčastnili, nebudou moci komunikovat v rámci tréninkových hodin ani jiných aktivit souboru s jeho vedením ohledně rodičovské schůzky, nebude se brát na jejich připomínky k bodům z ní jakýkoliv zřetel.
3/ Šlo o poslední rodičovskou schůzku, z níž je proveden Zápis na internetu, protože mnozí se jí nezúčastnili z pohodlnosti, poněvadž si byli jisti, že Zápis si přečtou doma na internetu, resp. že účastí se nebudou zdržovat, a teprve pak se začnou prát o svoje názory na věci atd.
4/ Na základě malého zájmu ze strany rodičů o dění souboru (malá účast na rodičovské schůzce) může být změněn přístup smluvního partnera pojišťovny Kooperativa, a.s. Tím se "zodpovědnost" rodičů obrátí proti nim, poněvadž díky případně chybějícím financím ze strany uvedené pojišťovny bude břemeno pochopitelně převedeno na ně.
Na rodičovském sdružení bylo dále spolu s výše uvedeným všem členům (zák. zástupcům) dáno na vědomí a zúčastněnými členy (zák. zástupci) odsouhlaseno (opětovně či nově) a tím se stalo pro všechny i nezúčastněné členy (zák. zástupce) souboru závazné:
5/ V řádném termínu byla podána žádost o finanční příspěvek ze strany Města Turnova. Bez úspěchu. Bylo zjištěno, že zastupitelům Města Turnova se nedostala od vedení Městského úřadu v Turnově k rukám naše žádost. Vedení HAPPY DANCE o.s. jako zřizovatel souboru celou věc začalo okamžitě řešit. Bylo také zjištěno, že materiály, které se předávají na Měst. Ú. v Turnově za účelem jejich zveřejnění, se záhadně ztrácejí a k vyvěšení již nedochází. Budou vyžádány od vedení Městského úřadu v Turnově vysvětlení, proč k jejich pochybení došlo a jak věci budou napraveny. Byl zhodnocen všeobecný vztah Města Turnova vůči souboru Perličky Turnov. Jsme optimisté a pevně věříme, jako jeden z mála souborů dělajících svému městu Turnovu nemalou reklamu nejen ziskem medailí ze soutěží po celé ČR (soubor má sídlo v Turnově a na všech nejen propagačních materiálech toto své město propaguje), že k sobě obě strany cestu najdou.
6/ Proběhlo seznámení rodičů s jednáními s potencionálními sponzory. Všichni zamítli. Granty nám byly z Min. školství upřeny také, a to z důvodu, že naše činnost není na počátku, ale již díky výsledkům jsme organizace s rozvinutou činností. Stávajícími sponzory je na základě nynější ještě platné smlouvy pojišťovna Kooperativa, a.s. jako oficiální partner souboru a Jiří Bednář z Turnova s KONOPÁČ s.r.o. z Nové Vsi nad Popelkou, jenž zabezpečují přepravy mažoretek Perliček bez nároku na náhradu (čas i km) v rámci celé ČR.
7/ Každý člen (zák. zástupce) souboru bere na vědomí, že oznámení (všechny články) na internetových stránkách souboru je veřejné a tím plně nahrazuje sdělení v Notýsku. Od školního roku 2010/2011 oznámení v Notýsku (papírovém sešitku) z důvodu úspor bude postupně zrušeno. Vše již nyní probíhá, a dále pouze bude, veřejným sdělením na internetových stránkách souboru (www.mazoretky-perlicky.blog.cz).
8/ Účast člena (zák. zástupce) souboru je na rodičovské schůzce povinná. Kdo jí účasten není, podřizuje se všem schváleným a odsouhlaseným závěrům zúčastněnými rodičovského sdružení. Neúčast člena (zák. zástupce) na rodičovském sdružení je součástí hodnocení člena souboru.
9/ Kontakt ze strany člena kroužku (zák. zástupce) je vůči vedoucí kroužku pomocí SMS zpráv, volání z jiného čísla, než které je uvedeno v Přihlášce - smlouvě či dokonce ze skrytého čísla nepřípustný. Na tyto typy kontaktu nebude ze strany vedoucí kroužku reagováno!
10/ Každou změnu ve svých údajích musí člen i zák. zástupce okamžitě písemně nahlásit vedení souboru Perličky. Zabrání se tak nahlášení špatné zdravotní pojišťovny, nemožnosti kontaktu atd.
11/ Na základě finančního rozboru bylo rozhodnuto, že v případě prodlení s jakoukoliv platbou u člena (příspěvky, poplatky, soustředění, letní tábor atd.) i nečlena (letní tábor atd.) vůči HAPPY DANCE o.s. více jak 10 dní po splatnosti bude tato pohledávka HAPPY DANCE o.s. okamžitě, bez jakéhokoliv upozornění, předána za účelem vymožení agentuře s licencí k tomu určené. Tímto krokem se HAPPY DANCE o.s. vymáháním nebude již zabývat (zbytečně se nebude věcí zdržovat, platit právní podklady, poštovné, soud - i k němu již došlo) a nebude moci do věci již nijak zasahovat. S okamžitou platností tím nebudou na internetových stránkách Perliček vedeni dlužníci.
12/ Omluvení z absence na tréninku musí být zák. zástupcem (uvedeným ve Smlouvě) min. 1 hodinu před tréninkem telefonicky nebo osobně vedoucí souboru. Pokud se mažoretka včas dle regulí na trénink nedostaví a nebude omluvena, budeme muset z důvodu bezpečnosti a naší odpovědnosti ihned kontaktovat Policii ČR ( např. zmizení dětí - trestná činnost). Bez omluvy v termínu bude účast vedena v dokumentech jako neomluvená. Omluvenka není možná jiným způsobem.
13/ Omluvení z absence na ostatních všech akcích souboru musí být zák. zástupcem (uvedeným ve Smlouvě) min. 24 hodin před akcí telefonicky nebo osobně vedoucí souboru. Pokud se mažoretka včas dle regulí na akci souboru nedostaví a nebude omluvena, budeme muset z důvodu bezpečnosti a naší odpovědnosti ihned kontaktovat Policii ČR (např. zmizení dětí - trestná činnost). Bez omluvy v termínu bude účast vedena v dokumentech jako neomluvená. Omluvenka není možná jiným způsobem.
14/ Jakákoliv omluvenka musí navíc být předána členem souboru (zák. zástupcem) do 7 kalendářních dnů písemně s uvedením důvodu k rukám vedoucí souboru. Tato písemná omluvenka se zakládá k Přihlášce - smlouvě.
15/ Jakákoliv neomluvená absence a další prohřešky mažoretky můžou vést k jejímu dočasnému či trvalému přeřazení do náhradnic (nebude z důvodu nespolehlivosti na veřejnosti vystupovat), případně dle klauzule v Přihlášce do kroužku k vyloučení z kroužku mažoretek. S okamžitou platností z důvodu jednání rodičů "nám se nic nestane" budou sankce uplatňovány, protože si soubor nemůže dovolit ztrácet svůj kredit např. neuskutečněným vystoupením a trenérka se nebude strachovat tím, kdo jí přijde na vystoupení atd.
16/ Pokud by mělo dojít k vyloučení mažoretky, stane se tak vždy, i kdyby měla z družstva zůstat snížením počtu jeho členů miniformace (či z miniformace pouze sóloformace).
17/ Nikdy není vyloučena výměna i několikaleté kapitánky z důvodu výkonnosti, přístupu atd. (viz družstvo "Kadet").
18/ Účast na předání Vysvědčení je povinná, jedná se o řádnou docházkovou hodinu.
19/ Veškeré svozy na jakoukoliv organizovanou akci souboru i z ní jsou hromadné, tzn. zajištěné o.s. Sólo přeprava je z provozních důvodů nepřípustná (pojištění atd.).
20/ Zdržování rodičů v šatnách dětí, autobusech, poblíž dětí při vystoupení (rodiče budou v místech určených pro diváky) atd. v rámci organizovaných akcí souboru je nepřípustné.
21/ Rodiče budou vyzvedávat děti z tréninků a všech ostatních organizovaných akcí včas - vedoucí mažoretek (ani jiní pracovníci o.s.) nebude již s dětmi na rodiče čekat (má jiné své povinnosti) a tudíž již za ně nebude zodpovědná!
22/ Vedoucí mažoretek (ani jiní pracovníci o.s.) nebude rodičům podávat informace o dětech v rámci tréninků, ale jindy, a to na základě telefonické dohody.
23/ Každý člen (zák. zástupce) si bude povinně hlídat, aby měl své věci v pořádku, kompletní. Upozorňuji na povinnou údržbu kostýmu atd. V případě jakéhokoliv nedostatku nebude člen připuštěn na organizovanou akci souboru a tím ohrozí jeho činnost, z čehož budou vyvozeny důsledky.
24/ U sourozenců bude mít, v rámci všech organizovaných akcí souboru, každý svůj batůžek atd. Nebude jeden za druhého vše tahat apod.
25/ Člen souboru nebude, v rámci organizovaných akcí souboru, veškeré své věci přesunovat v jednom velkém a těžkém kufru, ale např. ve dvou či více menších a také nebude své věci stěhovat v igelitových taškách! Každý člen souboru si své věci přesunuje sám - dozor má na starosti jiné záležitosti.
26/ Prodiskutován s určením postupu nákup nových mažoretkových hůlek pro družstvo Děti.
27/ Celkově lze hodnotit školní rok 2009/2010 globálně za celý soubor jako velmi úspěšný. Nelze takto již hodnotit jednotlivá družstva, mezi kterými byly rozdíly vzniklé především nedostatečnou výkonností způsobenou hlavně absencemi na trénincích, lajdáctvím atd. Dále detailně.
Družstvo "Děti". Roztomilé, snaží se a jestliže zůstanou děvčata pohromadě, budou je mažoretky bavit a budou se pilně učit, mají skvělou budoucnost před sebou.
Družstvo "Kadet". Většině družstva, i přes maximální snahu trenérky, chyběla nejen disciplína. Nezájem některých rodičů dívek z tohoto družstva byl zarážející (mj. jim vadilo, že musí vstávat, aby přivezli dítě k autobusu). Došlo k odvolání kapitánky z její funkce (zhoršující se výkon, přístup k ostatním atd.). Po obměně složení družstva díky zdravému jádru a zejména s novou kapitánkou je po prvních trénincích v nové sezóně již vidět vzestup výkonnosti.
Družstvo "Junior". Vzorový přístup. Neuvěřitelný výkonnostní skok za poslední rok podložený skvělými výsledky. Snaha se družstvu začíná vracet v podobě úspěchů.
Družstvo "Senior". Vlajková loď celého souboru. Je vidět, že děvčata pracují v téměř stejné sestavě již více let. Finále MČR 2010 v Jeseníku a jejich 16. místo v celé ČR hovoří za vše. Dlouhodobě vysokou výkonnost si děvčata dokáží držet i při studiu na střední škole.
Družstvo "Matador". Vzniklo na jaře 2010 a tak nelze podrobně hodnotit. Je však obdivuhodné, jakou "maminy" mají chuť do činnosti, jak hýří nápady. Je skvělé, že se daly dohromady.
Družstvo "Přípravka". Zřízeno nebylo. Děvčata nastoupivší do souboru v uplynulé sezóně se do svých věkových družstev po těžkém začátku dobře začlenila jak přístupem, tak výkonem.
28/ Všem zúčastněným rodičům byl předložen detailní rozpočet pro školní rok 2010/2011, zúčtování dle položek letního tábora 2010, zúčtování dle položek soustředění 2010, zúčtování dle položek Mistrovství ČR, rozpis porotce soutěží ohledně hodnocení mažoretek všech kategorií a rozpis podmínek (vč. finančních) k účasti na soutěžích atd.
29/ Měsíční příspěvek se s platností od 1.11.2010 zvyšuje na 350,- Kč za člena (zvýšení o 50,- Kč na člena). Stávající ve výši 300,- Kč byl neměnný od roku 2007. Podloženo výše uvedeným detailním rozpočtem, resp. v něm uvedených změn z důvodů např. inflačního zvýšení cen, změn DPH (zvýšení sazeb, přesun položek z nižší sazby do vyšší), zvýšení km, zvýšení až o 300% startovného a všech druhů účastnických poplatků, nezahrnutí obědů a ostatní stravy ve startovném apod. U sourozenců je měsíční příspěvek od 1.11.2010 zvýšen na 450,- Kč (zvýšení o 25,- Kč na člena).
30/ Poplatek za užívání majetku HAPPY DANCE o.s. zůstává ve výši 500,- Kč za rok. Poplatek je vždy nevratný, a to i v případě ukončení členství (jde o investici do majetku, inspiraci do další činnosti mažoretky). Jde o poplatek globální, z důvodu přesunu mažoretek mezi družstvy nejde rozlišovat částku (děti laciný a jednoduchý kostým oproti např. juniorkám či seniorkám - kostým cca 4 tis. Kč).
31/ Nový člen musí mít poplatek za užívání majetku HAPPY DANCE o.s. zaplacen do 30 dnů od podpisu Přihlášky do kroužku a stávající člen do 30 dnů po skončení období, za nějž měl tento poplatek předtím zaplacen. Poplatek za užívání majetku HAPPY DANCE o.s. může být vybrán i na delší období než 12 měsíců.
32/ V sezoně 2009/2010 byly všem družstvům vyrobeny nové kostýmy. Bodový nárůst za ně se již projevil na první soutěži. Novým členům se postupně došívají také nové, a to po vybrání poplatku tak, aby vždy celé družstvo mělo jednotný nový soutěžní kostým.
33/ Poplatky za užívání majetku jsou výhradně použity na pořízení, úpravu apod. majetku souboru.
34/ Podpisem Přihlášky - smlouvy do kroužku člen kroužku potvrzuje převzetí majetku HAPPY DANCE o.s. do užívání. Závazné (platné) také pro již uzavřené smlouvy. Při ukončení členství v kroužku bude majetek HAPPY DANCE o.s. vrácen k rukám vedoucí souboru pouze osobně, nikoliv poštou či po známém atd. Důvodem je časté vracení majetku ve špatném stavu (špinavý, chybějící součásti kostýmu atd.). Majetek bude vrácen zák. zástupcem (uvedeným ve Smlouvě) nejpozději v den ukončení platnosti smlouvy o členství v kroužku mažoretek.
35/ Přihláška do kroužku (smluvní ujednání) se za a) v bodech 2/ a 3/ mění na: "…nesmí současně i po uplynutí tohoto smluvního ujednání, bez schválení ze strany…" a za b) se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dní počítající se od 1. dne následujícího měsíce po měsíci, v kterém výpověď druhá strana převzala. Oboje (a + b) platí s okamžitou platností i pro všechna již uzavřená smluvní ujednání.
36/ Stávající trend akcí souboru bude, za podmínek finančního pokrytí, pokračovat. Mj. opět v 4/2011 pojede nejlepších 8 mažoretek v sólových kategoriích na CZ soutěž na 3 dny na Moravu, družstva na prestižní CZ soutěž do Kolína, na Lomnické hudební jaro atd. Perličky (kompletně všechny družstva souboru) budou reprezentovat ČR v roce 2011 na "Přehlídce Trojzemí" v Hrádku nad Nisou za účasti mažoretek z Polska, Německa a ČR. Účast na všech akcích záleží na přístupu mažoretek a jejich rodičů, což není mnohdy v pořádku.
37/ Finální soustředění před soutěžemi (především MČR a CZ soutěže - např. Kolín, Hulín atd.) se bude konat v době jarních prázdnin od 19. do 27.2.2011. Družstva dětí, kadetek a juniorek od soboty do čtvrtka, seniorky od čtvrtka do neděle. Soustředění je povinné. Je ujednáno, že se platba již neprovádí nejpozději 30 dní před začátkem soustředění, ale dle pokynů zveřejněných minimálně 3 měsíce před začátkem soustředění na webových stránkách Perliček (může posloužit i tento veřejný Zápis z rodičovské schůzky). V případě neúčasti na soustředění může být mažoretka vyloučena z kroužku (nebude připravena k vystupování). Pro družstvo nejmenších dětí je soustředění povinné také, i ony se zúčastní MČR ve své kategorii i CZ soutěží, festivalů atd.
38/ Soustředění a účast na MČR se neplatí z příspěvků, ale je placeno zvlášť.
39/ Cena za soustředění v roce 2011 není ještě pevná, záleží na provozovateli střediska. Je dohodnuto, že se budou vybírat od rodičů částky jako při posledním soustředění, tzn. 1.900,- Kč (Děti, Kadet a Junior) a 1.400,- Kč (Senior). Je ujednáno, že každý rodič bude počítat s možností navýšení této částky, a to z důvodu nejen veřejně plánovaných ekonomických změn ze strany vlády ČR od roku 2011 (DPH atd. - zdražení potravin, ubytování, nafty atd.). Jestliže k navýšení částky nad 1.900,- Kč/ 1.400,- Kč nakonec dojde, bude částka 1.900,- Kč / 1.400,- Kč považována jako zálohová platba a nedoplatek nad tuto částku bude splatný do 31.1.2011 na základě sdělení konečné částky na webových stránkách Perliček nejpozději do 15.1.2011. Při jednání s provozovateli středisek nepřipustím kompletní platbu za soustředění vyšší než 2.500,- Kč / 2.000,- Kč (tyto finanční hranice byly stanoveny i minule).
40/ Start v základním kole MČR 2011 je pro každého jednotlivce u družstev Kadet, Junior a Senior stanoven, stejně jako v roce 2010, na 900,- Kč (startovné, autobus, registrace atd.) a u družstva Děti na 300,- Kč (za tytéž položky). Je však tímto ujednáno, že každý rodič bude počítat s možností navýšení částky, a to nejen z důvodu veřejně plánovaných ekonomických změn ze strany vlády ČR od roku 2011 (DPH atd. - zdražení potravin, ubytování, nafty atd.). Jestliže k navýšení částky nad 900,- Kč / 300,- Kč nakonec dojde, bude částka 900,- Kč / 300,- Kč považována jako zálohová platba a nedoplatek nad tuto částku bude splatný do 31.3.2011 na základě sdělení konečné částky na webových stránkách Perliček nejpozději 15.3.2011. V rámci jednání s pořadateli MČR (místo nasazení atd.) nepřipustím kompletní platbu za základní kolo MČR vyšší než 1.200,- Kč / 500,- Kč.
41/ Pokud některá družstva postoupí do dalších kol MČR 2011, bude kalkulace ceny pro každé z dalších kol pro každého jednotlivce provedena a zveřejněna do 10 dnů po postupu (dle místa nasazení - kolik bude stát doprava, strava atd.).
42/ Pokud nastane situace, kdy vzhledem k neúčasti na soustředění bude mažoretka vyloučena z kroužku a sestava družstva tím nebude schopna vystupovat, na MČR toto družstvo nepojede a tím se ostatním členům souboru zvýší výše uvedené spočítané platby k úhradě (autobus atd. je rozpočítán na počet osob atd.). Je velmi třeba, aby si každý tuto zodpovědnost vůči druhým řádně uvědomil.
43/ Pokud jakákoliv neúčast mažoretek (jedné z nich) vznikne před odjezdem na MČR, odjezd družstva, jehož je mažoretka členkou, se na MČR okamžitě zruší. Družstvo nesmí mít "hluché místo" v sestavě a tím nemůže dle regulí mezinárodní mažoretkové asociace na start! Tím se ostatním členům souboru zvýší výše uvedené spočítané platby k úhradě (autobus atd. je rozpočítán na počet osob atd.). Je velmi třeba, aby si každý tuto zodpovědnost vůči druhým řádně uvědomil.
44/ Poplatky nejen ohledně MČR, ale i ostatních soutěží apod. se dle regulí soutěžních řádů nevrací a tím se nebudou moci vrátit ani rodičům!
45/ Člen souboru (zák. zástupce) si povinně okamžitě pořídí vlastní střípky ve spreji, cena cca 100,- Kč. Po jejich vypotřebení si pořídí opět nové, bez nich se jakékoliv akce souboru nezúčastní. Z finančních prostředků souboru se kupovat nebudou (mažoretky si je nehlídají, ztrácejí je, zbytečně nimi plýtvají - takto budou střípky jejich a tím si vše budou hlídat).
46/ Mažoretka, která bude vystupovat v sólu, duu apod., si může na vlastní náklady pořídit kostým na její skladbu, což zvyšuje bodové ohodnocení. Vedoucí mažoretek poradí, bez jejího konečného souhlasu není možno v kostýmu vystupovat (musí ho schválit vzhledem k soutěžním regulím).
47/ Letní tábor 2011. Vše záleží na přístupu rodičů. Problémy jsou nejen s platební kázní. Na Přihlášce na letní tábor se podepsaný rodič váže k termínu úhrady. Týden před nástupem na tábor rodiče oznamují, že peníze nemají a že to snad na podzim nějak zaplatí… Jedna matka se dokonce neoprávněně vměšovala do smluvního vztahu mezi námi a provozovatelem rekreačního střediska! Pokud se Letní tábor 2011 uskuteční, budou v termínu do 31.1.2011 zveřejněny na webových stránkách Perliček všechny podrobnosti s tím, že Přihlášky i platby za letní tábor budou uskutečněny do 30.4.2011. Na platbu bude mít každý 3 měsíce od zveřejnění o uskutečnění tábora. Jestliže je již dnes někdo přesvědčen o účasti, má na platbu de facto 6 měsíců! Splátky jsou tím bezpředmětné - nebudou. Platba za tábor nebude převyšovat částku 3.500,- Kč (i nejen po případných ekonomických úpravách ze strany vlády ČR atd.) Kdo nebude mít v termínu (do 30.4.2011) tábor zaplacen, tak 100% nepojede z důvodu porušení smluvních podmínek, protože celý tábor musím zaplatit několik měsíců dopředu! Při malém počtu zúčastněných, resp. zaplativších, se tábor neuskuteční.
48/ Rodiče byli upozorněni na smlouvy ohledně castingů před soutěžemi typu "Česko Slovensko hledá talent" (TV Prima). Na základě právního rozboru byly smlouvy na casting u TV Primy skartovány, protože dívky např. nesměly být nikde pod velkou pokutou zveřejňovány, účastnit se čehokoliv na veřejnosti atd. - v tutéž dobu se konalo finále MČR v Jeseníku!
49/ Vánoční vystoupení 2010 se bude konat 5.12.2010. Sraz bude již v 10 hodin dopoledne, vlastní vystoupení pro veřejnost od 13 hodin, a to z důvodu být brzy doma - je Mikuláše. Uskutečnění Vánočního vystoupení je však podmíněno zvládnutím veškeré přípravy, která byla velmi zpomalena přístupem členů (zák. zástupců) - viz článek "Skončí…" v rubrice "Slovo trenérky".
50/ Odsouhlaseny nové vycházkové bundy pro celý soubor bez vyjímky. Stávající bundy jsou již děvčatům malé, jsou znehodnocené, nastoupily nové mažoretky atd. Jednoznačně zamítnuto ponechání stávajících bund a tím jejich opravování, přešívání, došívání nových apod. Termín zhotovení a částka včetně termínu úhrady budou zveřejněny na webových stránkách Perliček.
51/ Rodiče byli upozorněni na dohled nad dětmi ohledně užívání drog apod. Budou se dělat testy (jako v jiných sportech) a hrozila by ostuda po ČR za diskvalifikaci nejen mažoretky samé či družstva, ale i celého souboru ze všech soutěží. Látka se v moči objeví i po několika měsících.
52/ Rodiče byli seznámeni, co vše musí nejen trenérka podstoupit, aby se mohla věnovat dětem při mažoretkovém sportu. Více s tímto bodem související článek "Skončí…" v rubrice "Slovo trenérky".
53/ Kdo se kdykoliv napříště rodičovské schůzky nezúčastní, toho před jeho případnými nedostatky tato absence neomlouvá.
54/ Termíny a částky k úhradě - souhrn:
A) Platba za finální soustředění o jarních prázdninách - všichni:
Rodiče, kteří mají 1 mažoretku = 1. splátka Děti, Kadet, Junior 1.900,- Kč, Senior 1.400,- Kč do 31.12.2010.
Rodiče, kteří mají 2 mažoretky (sestry) = 1. splátka Děti, Kadet, Junior 1.900,- Kč, Senior 1.400,- Kč do 31.12.2010 + 2. splátka Děti, Kadet, Junior 1.900,- Kč, Senior 1.400,- Kč do 31.01.2011.
B) Platba za účast na Mistrovství České republiky - základní kolo - všichni:
Rodiče, kteří mají 1 mažoretku = 1. splátka Kadet, Junior, Senior 900,- Kč, Děti 300,- Kč do 28.02.2011.
Rodiče, kteří mají 2 mažoretky (sestry) = 1. splátka Kadet, Junior, Senior 900,- Kč, Děti 300,- Kč do 28.02.2011 + 2. splátka Kadet, Junior, Senior 900,- Kč, Děti 300,- Kč do 31.03.2011.
Případné navýšení částek u A) i B) - podmínky viz výše.
55/ Případné změny oproti zde v Zápisu uvedenému (termín, částka apod.) jsou vyhrazeny a budou v Notýsku na webu Perliček apod. včas veřejně sděleny.
56/ Vše výše uvedené, všemi zúčastněnými prodiskutované a kladně odsouhlasené, se považuje tímto za veřejné sdělení. Tzn. se již dále nemusí před vlastní povinností (např. něco platit apod.) objevit v Notýsku na webu Perliček apod.
57/ Dotazy rodičů na schůzce:
A/ Moje dcera navštěvuje školu v jiném kraji, tzn. má v jiném termínu jarní prázdniny. Jak vyřešit soustředění?
Odpověď: Jelikož Vaše dcera smluvně (je registrovaná jako u dalších jiných sportovních oddílů na jakékoliv úrovni) reprezentuje soubor Perličky Turnov (potažmo Liberecký kraj i ČR - soutěžíme v rámci mezinárodní asociace mažoretkového sportu), je zapotřebí, aby dodržovala jeho řád, povinnosti. Nebráníme se však, na rozdíl od jiných sportovních oddílů, konzultaci, jak věc k oboustranné spokojenosti vyřešit. Platí však, že pokud nedojde k dohodě, platí výše uvedené.
B/ Zaplatila jsem již na celý rok měsíční příspěvky dopředu a teď se od listopadu 2010 zvyšují. Jak mám provést doplacení?
Odpověď: Spočítejte si sama rozdíl a zbytek můžete po vyčerpání předem zaplaceného uhradit hotově či bezhotovostním převodem - oběma způsoby můžete již i nyní. Sazby: za září 2010 až říjen 2010 á 300,- Kč a za listopad 2010 až červen 2011 á 350,- Kč. U dvou sourozenců: za září 2010 až říjen 2010 á 400,- Kč a za listopad 2010 až červen 2011 á 450,- Kč.
C/ Družstvo "Děti", kam je zařazena i moje dcera, by chtělo ještě jeden kostým. Šlo by to ještě za ty poplatky, které platíme?
Odpověď: Nešlo. Každé družstvo má jeden kostým, za který se platí poplatky (rozdíl mezi družstvy atd. vysvětluji výše). Pokud bude družstvo chtít další jednotný kostým, je to možné, ale musí se všechny (ne jen některé) jeho členky (resp. zák. zástupci) dohodnout na tom, že si ho každý zaplatí sám (bude jeho vlastnictvím jako je např. sólový kostým), avšak za podmínky, že vzhled, úroveň zpracování, materiál atd. musí být schválen vedoucí souboru - trenérkou (kostým musí splňovat soutěžní kritéria). Kostým musí mít případně ale všechny členky družstva. Je však třeba si uvědomit, že např. pro družstvo "Děti" se nepřímo zakazují kozačky a jiné doplňky, a to nejen ze zdravotních důvodů (proto je mažoretkový kostým dle jednotlivých kategorií uzpůsoben regulím mezinárodní asociace mažoretkového sportu - bodové ohodnocení spočívá i v kostýmu).
D/ Jak je to se zakázanými látkami v těle (drogy apod.)? Moje dcera užívá léky a nevím, jestli neobsahují zakázané látky.
Odpověď: Vedoucí má Vámi na Přihlášce do kroužku uvedené, jaké léky dcera užívá (-la). Vámi nahlášené údaje se předají kontrole. Mějte na paměti vždy povinné písemné nahlášení jakékoliv změny ohledně údajů o členovi či zák. zástupci. Je třeba se mít v patrnosti především před požitím pervitinu, heroinu, marihuany a jim podobných látek. Zjištění se dělají pomocí odběru moče.

Na závěr zde musím poděkovat všem zúčastněným rodičům za jejich přístup ke své zodpovědnosti, za velmi kladný vztah k našemu souboru. Jejich připomínky, ať pozitivní či negativní, jsou velmi potřebné pro náš společný další rozvoj. Jejich pomoc při řešení širokého spektra záležitostí okolo činnosti Perliček je neocenitelná. Celé vedení souboru i občanského sdružení si jejich přístupu velice váží.

Rodičovská schůzka byla, po více jak 2-hodinovém jednání, v 18 hodin ukončena.

V Turnově dne 1.10.2010.

František Konopáč, předseda a jednatel HAPPY DANCE o.s., zřizovatel mažoretek "Perličky Turnov".