Září 2009

Zápis - usnesení z rodičovské schůzky 2009

19. září 2009 v 12:10 | fk |  Rodičovské schůzky

Dne 18.9.2009 se konala rodičovská schůzka vedení mažoretkového souboru Perličky a členů souboru mažoretek Perličky, resp. jejich zák. zástupců - rodičů za účasti zástupce oficiálního partnera Perliček pojišťovny Kooperativa, který zúčastněné pozdravil a seznámil s jeho dalšími možnostmi pro náš soubor.
Vedení mažoretek je zklamáno z malé účasti. Přesto, že byli rodiče předem písemně upozorněni, že se budou odsouhlasovat závažná rozhodnutí (z důvodu změn uzavřených smluvních ujednání), neměli potřebu se zúčastnit. Teď nezúčastněným nezbývá nic jiného, než se tomu, co přítomní odhlasovali, bez jakéhokoliv komentáře podřídit (byli na to veřejně písemně upozorněni).
Neúčast všech rodičů se stala trnem v oku také zástupci Kooperativy, který poznal, že je v našem souboru cosi v nepořádku a jistě z tohoto faktu vyvodí důsledky, z kterých může vyplynout mj. i zastavení toku finančních příspěvků našemu souboru. Tím by se zvedly de facto finanční náklady rodičům.
Na rodičovském sdružení bylo odsouhlaseno a tím se stalo pro všechny členy souboru závazné - povinné následující:
1/ Omluvení z absence na tréninku musí být zák. zástupcem min. 1 hodinu předem telefonicky nebo osobně vedoucí souboru.
2/ Omluvení z absence na ostatních všech akcích souboru musí být zák. zástupcem min. 24 hodin před akcí telefonicky nebo osobně vedoucí souboru.
3/ Jakákoliv omluvenka musí navíc být předána do 7 dnů písemně s uvedením důvodu k rukám vedoucí souboru. Tato písemná omluvenka se zakládá k Přihlášce - smlouvě.
4/ Každý rodič bere na vědomí, že absence mažoretky na trénincích či především veřejných vystoupeních může vést k dočasnému či trvalému přeřazení mažoretky (třeba i mažoretky s vysokou výkonností) do náhradnic (nebude z důvodu nespolehlivosti na veřejnosti vystupovat), popřípadě dle klauzule v Přihlášce do kroužku k vyloučení z kroužku mažoretek.
5/ S okamžitou platností je kontakt ze strany zákonného zástupce člena kroužku vůči vedoucí kroužku pomocí SMS zpráv, volání z jiného čísla, než které je uvedeno v Přihlášce - smlouvě či dokonce ze skrytého čísla nepřípustný. Na tyto typy kontaktu nebude ze strany vedoucí kroužku reagováno!
6/ Každý člen souboru (či jeho zák. zástupce) bere na vědomí, že oznámení na internetových stránkách souboru je oznámení veřejné a tím plně může nahradit sdělení v Notýsku atd.
7/ Podpisem Přihlášky - smlouvy do kroužku člen kroužku potvrzuje převzetí majetku HAPPY DANCE o.s. do užívání. S okamžitou platností také závazné pro již uzavřené smlouvy.
8/ Při ukončení členství v kroužku mažoretek Perličky bude majetek HAPPY DANCE o.s. vrácen k rukám vedoucí souboru osobně, nikoliv poštou, po známém atd. Důvodem je vrácení majetku ve velmi špatném stavu (špinavý, chybějící součásti kostýmu atd.).
9/ Poplatek za užívání majetku HAPPY DANCE o.s. se s okamžitou platností zvyšuje o 15,- Kč měsíčně, tzn. za školní rok z 350,- Kč na 500,- Kč. Poplatek je vždy nevratný (investice do majetku - inspirace do další činnosti mažoretky).
10/ S poplatkem za užívání majetku za školní rok 2009/2010 se vyberou poplatky najednou i za další následující 2 školní roky, což umožňuje navíc klauzule v rodiči podepsané Přihlášce - smlouvě do kroužku. Termín zaplacení celkové částky 1.500,- Kč viz níže další bod. Jestliže nebude mít někdo v termínu zaplaceno, bude vyloučen okamžitě z kroužku, protože poruší podmínky a druhá poctivá děvčata na něho nebudou doplácet.
11/ Poplatky za užívání majetku nejsou součástí rozpočtu samotné činnosti kroužku, jsou výhradně použity na pořízení, úpravu atd. majetku souboru (kostýmy atd.).
12/ Ve školním roce 2009/2010 budou pořízeny nové kostýmy. Šít se budou na 2 etapy tak, aby na jarní soutěže měla každá mažoretka nový. Část bude hotová do Vánočního vystoupení, druhá část bude zhotovena ihned po Novém roce. Materiál apod. se však již musí nakoupit zkraje listopadu t.r.
13/ Finální soustředění před soutěžemi (především MČR a celorepubliková soutěž v Kolíně) se bude konat v době jarních prázdnin od 8. do 14.2.2010. Družstva dětí, kadetek a juniorek od soboty do čtvrtka, seniorky od čtvrtka do neděle. Soustředění je povinné. Jakmile bude na tomto soustředění jakákoliv neúčast, bude mažoretka vyloučena z kroužku. Pro družstvo nejmenších dětí je soustředění povinné také, i když jejich kategorie není účastna na MČR, a to z důvodu maximální připravenosti na všechny ostatní soutěže (včetně celorepublikové soutěže v Kolíně), festivaly, přehlídky atd., kam pojedou s ostatními 3 družstvy.
14/ Soustředění a účast na MČR se neplatí z příspěvků, ale je placeno zvlášť.
15/ Cena za soustředění je stanovena pro děti, kadetky a juniorky na 2.500,- Kč (strava, ubytování, autobus, pojištění atd.), pro seniorky (tytéž náklady) na 1.600,- Kč.
16/ Start v 1. kole MČR je pro každého jednotlivce stanoven na 900,- Kč (startovné, autobus, registrace atd.). Pokud některá družstva postoupí do dalších kol MČR, bude kalkulace ceny pro každé z dalších kol pro každého jednotlivce provedena a zveřejněna (pro rodiče) do týdne po postupu (bude záležet kam bude soubor nasazen, tzn. kolik bude stát hlavně doprava atd.).
17/ Pokud nastane situace, kdy vzhledem k neúčasti na soustředění bude mažoretka vyloučena z kroužku a sestava družstva tím nebude schopna vystupovat, na MČR toto družstvo nepojede a tím se ostatním zvýší výše uvedené spočítané platby k úhradě (autobus atd. je rozpočítán na počet osob atd.). Je velmi třeba, aby si každý tuto zodpovědnost vůči druhým řádně uvědomil.
18/ Pokud jakákoliv neúčast mažoretek (jedné z nich) vznikne před odjezdem na MČR, odjezd družstva, jehož je mažoretka členkou, se na MČR okamžitě zruší. Družstvo nesmí mít "hluché místo" v sestavě a tím nemůže na start! Tím se ostatním zvýší výše uvedené spočítané platby k úhradě (autobus atd. je rozpočítán na počet osob atd.). Je velmi třeba, aby si každý tuto zodpovědnost vůči druhým řádně uvědomil. Upozorňuji také, že se poplatky min. ohledně MČR dle regulí soutěžních řádů ze svazu nevrací a tím se nebudou moci vrátit ani rodičům!
19/ Zák. zástupce bere na vědomí, že každá mažoretka si povinně s okamžitou platností pořídí vlastní střípky ve spreji, cena cca 100,- Kč. Z finančních prostředků souboru je již kupovat nebudu (nehlídají si je, ztrácejí je, hlavně s nimi naprosto zbytečně plýtvají - takto budou střípky jejich a tím si vše budou děvčata hlídat).
20/ Kadetky, resp. jejich zák. zástupci, zaplatí povinně částku 500,- Kč na pořízení pompónů v rámci jejich skladby. Datum úhrady viz níže.
21/ Mažoretka, která bude vystupovat v sólu či duu, si může na vlastní náklady pořídit kostým na její skladbu. Se vším ochotně poradím. Sólo kostým podstatně zvyšuje bodové ohodnocení na soutěžích. Pokud nebude mít vlastní kostým, může vystupovat v kostýmu z družstva, ale musí počítat s bodovými srážkami (vystupuje v jednom kostýmu 2x).
22/ Rodiče byli v rámci rozpočtu seznámeni s naplánovanými vystoupeními během školního roku 2009/2010. Stoupající trend jejich počtu bude pokračovat. Mimo jiné v dubnu 2010 pojede nejlepších 8 mažoretek v kategoriích sólo a duo na celostátní soutěž na 3 dny na Moravu. Vše ale záleží na přístupu mažoretek a jejich rodičů.
23/ Účast člena souboru, resp. jeho zák. zástupce je na rodičovské schůzce povinná. Člen souboru, resp. jeho zák. zástupce, který rodičovské schůzky účasten není, podřizuje se všem schváleným a odsouhlaseným závěrům zúčastněnými členy souboru, resp. zák. zástupci, na rodičovském sdružení. Neúčast člena souboru, resp. zák. zástupce, na rodičovském sdružení je součástí komplexního hodnocení člena souboru (přístup).
24/ Proběhlo seznámení rodičů s jednáním s potencionálními sponzory. Všechna jednání proběhla v rámci naší návštěvy ústně. Všichni zamítli, nezájem. To se týká i grantů apod.
25/ Termíny a částky k úhradě - souhrn:
A) Poplatky za užívání majetku HAPPY DANCE o.s. (1.500,- na 3 roky) - všichni:
Rodiče, kteří mají 1 mažoretku = 1. splátka 1.500,- Kč do 31.10.2009.
Rodiče, kteří mají 2 mažoretky (sestry) = 1. splátka 1.500,- Kč do 31.10.2009 + 2. splátka 1.500,- Kč do 31.01.2010.
B) Platba za finální soustředění o jarních prázdninách - všichni:
Rodiče, kteří mají 1 mažoretku = 1. splátka děti, kadet, junior 2.500,- Kč, senior 1.600,- Kč do 31.12.2009.
Rodiče, kteří mají 2 mažoretky (sestry) = 1. splátka děti, kadet, junior 2.500,- Kč, senior 1.600,- Kč do 31.12.2009 + 2. splátka děti, kadet, junior 2.500,- Kč, senior 1.600,- Kč do 31.01.2010.
C) Platba za účast na Mistrovství České republiky - kadet, junior, senior:
Rodiče, kteří mají 1 mažoretku = 1. splátka 900,- Kč do 28.02.2010.
Rodiče, kteří mají 2 mažoretky (sestry) = 1. splátka 900,- Kč do 28.02.2010 + 2. splátka 900,- Kč do 31.03.2010.
D) Platba za pořízení pompónu ke skladbě kadetek:
Kadetky, resp. jejich zák. zástupci, zaplatí 500,- Kč v termínu do 30.11.2009.
26/ Dotazy rodičů na schůzce:
A) Proč jezdí na akce (Svij. Újezd a další) vystupovat jedny a ty samé mažoretky?
Odpověď: Jezdí ten, kdo je připraven maximálně reprezentovat a tím dělat reklamu nejen sobě samotné, ale hlavně souboru a oficiálnímu partnerovi. Když pojede nepřipravená (absence na trénincích, nezodpovědnost atd.), hrozí ostuda pro všechny výše uvedené a soubor si "zablokuje" další pozvání na akce v rámci nejen celé ČR. Z důvodu nezodpovědnosti jsem byla nucena odmítnout i zájezdy do zahraničí (Chorvatsko, Polsko). Vše záleží na mažoretkách samých a jejich rodičích. Možností se "ukázat" je mnoho, ale ukazatelem je přístup!
B) Mohu zaplatit měsíční příspěvky v částce 300,- Kč na celý rok dopředu, abych nemusela měsíčně úhradu hlídat?
Odpověď: Ano. Pokyny na webu, rubrika Notýsek.
D) Mohu zaplatit měsíční příspěvky v částce 300,- Kč na celý rok dopředu, abych nemusela měsíčně úhradu hlídat a k tomu i zrovna poplatek 1.500,- Kč?
Odpověď: Ano. Pokyny na webu, rubrika Notýsek. Není třeba něco uvádět navíc, platby si v účetnictví zařadíme. Můžete zaplatit jednou položkou. Případné nepřesnosti si poté případně ústně vyjasníme. Snažíme se vše dělat jednoduchým způsobem, i když to mnohdy s protistranou moc dobře nejde.
27/ Rodičovská schůzka byla, po 2-hodinovém jednání, v 18 hodin ukončena.

Mirka Konopáčová, vedoucí souboru mažoretek Perličky.